Chief Editor(s)

Volume 9 Issue 3


Chief Editor(s)

Doç. Dr. Ümit Doğan ÜSTÜN


Editor(s)

Hatay  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Fevzi YALVUÇ , Unal KARLI  
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinde Mesleki Öz-Yeterlik ve Yenilikçi Tutum

 9-3, Pp,294-312

Occupational Self-Efficacy and Innovativeness Attitudes of Physical Education and Sport Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.283
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Didem Gülçin KAYA , Yaşar İsmail GÜLÜNAY, Hasan Onur KOCAER  
Reasons Why Gym Members Tend to Exercise in the Age of New Normals

 9-3, Pp,409-424

Reasons Why Gym Members Tend to Exercise in the Age of New Normals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.320
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Seçkin DOĞANER , Velittin BALCI  
Soğuk Savaş Siyasetinin Spora Yansıyan Etkileri

 9-3, Pp,425-442

Effects of Cold War Politics Reflected on Sports
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.321
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yeliz ILGAR DOĞAN , Bilge ŞAHİN  
Açık Rekreasyon Alanı Ziyaretçilerinin Aktivitelere Katılım Durumlarına Göre Yenilenme Deneyimi ve Deneyimleme Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi

 9-3, Pp,443-455

Investigation of Renewal Experience and Experience Quality Levels of Open Recreation Area Visitors According to Their Participation in Activities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.322
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Caner YARAŞ , Halit HARMANCI  
The Effect of Dynamic Core Exercises on Body Composition and Some Bio Motor Skills in Young Male Football Players Playing in the Youth Field

 9-3, Pp,456-469

Altyapıda Oynayan Genç Erkek Futbolcularda Dinamik Core Egzersizlerinin Vücut Kompozisyonuna ve Bazı Biyomotor Yetilere Etkisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.324
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Adem YAPICI  
Bilek Güreşi Sporcularının Antrenman ve Müsabaka Dönemi Beslenme Alışkanlıkları ve Ergojenik Yardımcı Kullanımlarının İncelenmesi

 9-3, Pp,470-483

Investigation of Nutrition Habits and Ergogenic Aid Uses of Arm Wrestling Athletes during Training and Competition Periods
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.325
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Murat Bekleyiş APAYDIN , Samet SİTTİ  
Covid-19 Salgını Döneminde Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi Üyelerinin Egzersiz Bağımlığının Araştırılması

 9-3, Pp,313-322

An Investigation of the Exercise Addiction of Sports and Social Life Center Members during the Covid-19 Pandemic Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.285
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Murat ATASOY , Meryem ALTUN EKİZ  
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri ile Etkili İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 9-3, Pp,323-333

Investigation of the Relationship Between Classroom Leadership Teaching Skills and Effective Communication Skills of Sport Sciences Faculty Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.290
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hanife ALKAN , Nazmi SARITAŞ, Murat KOÇ, Betül COŞKUN  
Elit Kick Boks Sporcularının Antropometrik Özellikleri, Dikey Sıçrama Yüksekliği ve Omurga Esnekliğinin Kategorilere Göre İncelenmesi

 9-3, Pp,334-345

Investigation of the Anthropometric Features, Vertical Jump Height, and Spine Flexibility of Elite Kickboxers According to the Categories
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.311
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Akay SÜNER , Neslişah AKTAŞ ÜSTÜN  
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Akademik Personelinin Mesai İçi Boş Zaman Değerlendirme Biçimlerinin Sağlık Algıları Üzerindeki Etkisi

 9-3, Pp,346-355

The Effect of Hatay Mustafa Kemal University Academic Staff's Workplace Leisure Preferences on Health Perceptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.312
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Arslan KALKAVAN , Emin ÖZDEMİR  
Profesyonel Futbolcuların Tükenmişlik Düzeylerinin Araştırılması

 9-3, Pp,356-371

A Research on the Burnout Levels of Professional Footballers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.314
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sercan KURAL , Oğuz ÖZBEK  
Taraftar Sosyal Kimlik Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

 9-3, Pp,372-380

Validity and Reliability Study of the Fan Social Identity Scale
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.315
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bahar GÜLER , Barış MERGAN, Mehmet KARGÜN, Ömer Faruk YAZICI  
Sporcuların Akılcı ve Sezgisel Karar Verme Stilleri ile Zihinsel Hazır Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 9-3, Pp,381-396

Investigation of the Relationship Between Rational and Intuitive Decision-Making Styles of Athletes and Their Levels of Mental Readiness
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.317
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Aytül EYNUR , Çetin ÖZDİLEK, Mustafa Said ERZEYBEK  
Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Spora Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi

 9-3, Pp,397-408

An Investigation of Sports Commitment Levels of Dumlupınar University Faculty of Sports Sciences Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.318
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |