Abstract


Açık Rekreasyon Alanı Ziyaretçilerinin Aktivitelere Katılım Durumlarına Göre Yenilenme Deneyimi ve Deneyimleme Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi

Çalışma, açık alan etkinliklerinin yenilenme deneyimi ve deneyimleme kalitesi düzeyinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi; Denizli ilinde yaşayan veya ziyarete gelen kişiler arasından kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen, seyir tepesi kent ormanı rekreasyon alanındaki etkinlikleri deneyimlemiş 209 kişi ve etkinlik alanlarını henüz kullanmamış 147 kişi olmak üzere, minimum 18, maksimum 64 yaş aralığındaki 154 kadın, 201 erkek toplam 355 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada, Sonnentag ve Fritz (2007) tarafından geliştirilmiş, geçerlik, güvenirlik çalışması Yıldız ve ark. (2019) tarafından yapılmış yenilenme deneyimi ölçeği ile Kang ve Gretzel (2012) tarafından geliştirilmiş yine Yıldız ve ark. (2019) tarafından Türkçe’ye uyarlaması ve geçerlik, güvenirlik çalışması yapılmış deneyimleme kalitesi ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Korelasyon Analizi ve Baağımsız Gruplarda T Testi tekniklerinden faydalanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; açık alanlardaki rekreasyon etkinliklerine katılım durumlarına göre bireylerin yenilenme deneyimi [t (353) =1.79, p>.05] arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Açık alanlardaki rekreasyon etkinliklere katılım durumlarına göre deneyimleme kalitesi bakımından etkinliklere katılan bireylerin deneyimleme kalitesi (Ort. =34.12) algısının katılmayanlara göre (Ort. =31.53) daha yüksek olduğu görülmüştür.  Açık rekreasyon alanlarından yararlanan bireylerin yenilenme deneyimi, rahatlama alt boyutunda [t (353) =2.261, p<0.05] cinsiyete göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermiştir. Kadın kullanıcıların yenilenme deneyimi (Ort. =9.85), erkek kullanıcılara göre (Ort. =9.62) daha yüksektir. Kadın ve erkek kullanıcılar arasında diğer alt boyutlarda yenilenme deneyimi bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir Açık rekreasyon alanından yararlanan bireylerin deneyimleme kalitesi cinsiyete göre tüm alt boyutlarda ve toplam puana [t (353) =-0.19, p>0.05 göre istatistiksel açıdan anlamlı fark göstermemektedir. Yenilenme deneyimi ile deneyimleme kalitesi arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (r= 0.565, p<0.05). Bu sonuçlara göre deneyimleme kalitesi arttıkça yenilenme deneyiminin arttığı söylenebilir.Keywords

Açık alan, rekreasyon, yenilenme deneyimi, deneyimleme kalitesi


Reference