Abstract


Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Spora Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin spora bağlılık düzeylerinin incelenmesidir. Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan toplam 1751 öğrenci çalışmanın evrenini oluştururken, 369 Öğrenci de çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak Guillen ve Martinez-Alvarado (2014) tarafından geliştirilmiş olan ve Kayhan, Bardakçı ve Caz tarafından 2020 yılında Türkçe’ye uyarlanan “spora bağlılık ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada verilerin incelenmesinde One-Way ANOVA ve Bağımsız Örneklem t-testlerinden faydalanılmış olup, anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda; yaş, program değişkenlerine göre gruplar arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmazken, bölüm, sınıf, okula devam ederken sporcu olarak para kazanıyor musunuz ifadelerine göre gruplar arasında anlamlı düzeyde (p<0,05) farklılıklar bulunmuştur.Keywords

Spora bağlılık, spora adanmışlık, sporcu öğrenci


Reference