Abstract


Covid-19 Salgını Döneminde Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi Üyelerinin Egzersiz Bağımlığının Araştırılması

Mevcut araştırma Covid-19 pandemisinin etkili olduğu dönemde spor ve sosyal yaşam merkezleri bünyesinde yer alan fitness salonlarına aktif olarak devam eden katılımcıların egzersiz bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada veriler Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği (EBÖ) ile toplanmış ve elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik programında değerlendirilmiştir. Veri analizinde öncelikle verilerin normal dağılım ölçütlerine uygunluğu kontrol edilmiş ve parametrik testlerden bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi testleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların yaş ortalaması (28.2±9.4 yıl) olarak tespit edilmiştir. Ayrıca ölçek maddelerine verilen cevaplardan elde edilen bulgulara göre katılımcıların egzersiz bağımlılıkları cinsiyet ve medeni durum değişkenine göre anlamlı farklılık gösterirken, yaş ve eğitim düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermemektedir.Keywords

Covid-19, pandemi, egzersiz bağımlılığı, fitness


Reference