Açık Rekreasyon Alanı Ziyaretçilerinin Aktivitelere Katılım Durumlarına Göre Yenilenme Deneyimi ve Deneyimleme Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi
(Investigation of Renewal Experience and Experience Quality Levels of Open Recreation Area Visitors According to Their Participation in Activities )

Author : Yeliz ILGAR DOĞAN  , Bilge ŞAHİN  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-3
Page : 443-455
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.322
    


Summary

Çalışma, açık alan etkinliklerinin yenilenme deneyimi ve deneyimleme kalitesi düzeyinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi; Denizli ilinde yaşayan veya ziyarete gelen kişiler arasından kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen, seyir tepesi kent ormanı rekreasyon alanındaki etkinlikleri deneyimlemiş 209 kişi ve etkinlik alanlarını henüz kullanmamış 147 kişi olmak üzere, minimum 18, maksimum 64 yaş aralığındaki 154 kadın, 201 erkek toplam 355 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada, Sonnentag ve Fritz (2007) tarafından geliştirilmiş, geçerlik, güvenirlik çalışması Yıldız ve ark. (2019) tarafından yapılmış yenilenme deneyimi ölçeği ile Kang ve Gretzel (2012) tarafından geliştirilmiş yine Yıldız ve ark. (2019) tarafından Türkçe’ye uyarlaması ve geçerlik, güvenirlik çalışması yapılmış deneyimleme kalitesi ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Korelasyon Analizi ve Baağımsız Gruplarda T Testi tekniklerinden faydalanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; açık alanlardaki rekreasyon etkinliklerine katılım durumlarına göre bireylerin yenilenme deneyimi [t (353) =1.79, p>.05] arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Açık alanlardaki rekreasyon etkinliklere katılım durumlarına göre deneyimleme kalitesi bakımından etkinliklere katılan bireylerin deneyimleme kalitesi (Ort. =34.12) algısının katılmayanlara göre (Ort. =31.53) daha yüksek olduğu görülmüştür.  Açık rekreasyon alanlarından yararlanan bireylerin yenilenme deneyimi, rahatlama alt boyutunda [t (353) =2.261, p<0.05] cinsiyete göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermiştir. Kadın kullanıcıların yenilenme deneyimi (Ort. =9.85), erkek kullanıcılara göre (Ort. =9.62) daha yüksektir. Kadın ve erkek kullanıcılar arasında diğer alt boyutlarda yenilenme deneyimi bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir Açık rekreasyon alanından yararlanan bireylerin deneyimleme kalitesi cinsiyete göre tüm alt boyutlarda ve toplam puana [t (353) =-0.19, p>0.05 göre istatistiksel açıdan anlamlı fark göstermemektedir. Yenilenme deneyimi ile deneyimleme kalitesi arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (r= 0.565, p<0.05). Bu sonuçlara göre deneyimleme kalitesi arttıkça yenilenme deneyiminin arttığı söylenebilir.Keywords

Açık alan, rekreasyon, yenilenme deneyimi, deneyimleme kalitesiAbstract

This study was conducted to examine the renewal experience and experience quality of outdoor activities. The sample of the research; Cruise hill city forest consists of 209 people who have experienced recreational activities and 147 people who have not yet used these areas, a total of 355 people, 154 women 201 men, between the ages of minimum 18, maximum 64, from people living in or coming to Denizli. determined. The validity and reliability study developed by Sonnentag and Fritz (2007) Yıldız et al. (2019) and the renewal experience scale developed by Kang and Gretzel (2012) was also developed by Yıldız et al. (2019) Turkish adaptation and validity and reliability studies were carried out and the quality of experience scale was used. Pearson Correlation Analysis, Independent Groups T-Test techniques were used in the analysis of the data. According to the research findings; There is no statistically significant difference between individuals' regeneration experiences [t (353) =1.79, p>.05] according to their participation in outdoor recreational activities. According to their participation in outdoor recreational activities, it was seen that the quality of experience of the individuals who participated in the activities (Mean=34.12) was higher than those who did not (Mean=31.53). The regeneration experiences of individuals using open recreation areas showed statistically significant differences in the relaxation sub-dimension [t (353) =2.261, p<0.05] according to gender. Female users have a higher refresh experience (Mean=9.85) than male users (Mean=9.62). There was no statistically significant difference between male and female users in terms of regeneration experience in other sub-dimensions. The quality of experience of individuals using the open recreation area was found to be statistically significant in all sub-dimensions and total scores [t (353) =-0.19, p>0.05]. does not show. It was observed that there was a moderately positive and significant relationship between the renewal experience and the quality of experience (r= 0.565, p<0.05). Accordingly, it can be said that as the quality of the experience increases, the renewal experience increases.Keywords

Open space, recreation, renewal experience, quality of experience