Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri ile Etkili İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Investigation of the Relationship Between Classroom Leadership Teaching Skills and Effective Communication Skills of Sport Sciences Faculty Students )

Author : Murat ATASOY  , Meryem ALTUN EKİZ  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-3
Page : 323-333
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.290
    


Summary

Bu çalışmanın amacı spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sınıf içi lider öğretmenlik becerileri ile etkili iletişim becerileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma ilişkisel (associational) araştırma modeline göre desenlenmiştir. Çalışmanın evrenini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri oluştururken örneklemini ise 2021-2022 eğitim öğretim döneminde Spor Bilimleri Fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören gören 172’si kadın, 216’sı erkek toplam 388 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak geçerlik ve güvenirliğini Gülbahar ve Aksungur 2 un (2018) yaptığı Sınıf içi Etkili İletişim Becerileri Algı Ölçeği ile Gülbahar’ ın (2017) geliştirdiği Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri Algı Ölçeği kullanılmıştır. Veriler normal dağılım göstermediğinden Mann-Whitney U Testi, Kruskal-Wallis Test, Spearman's rho ve betimsel istatistikler (%, n, min. Max. X, ss) kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre sınıf içi lider öğretmenlik becerileri algı ölçeği puanlarında cinsiyete ve yaşa göre anlamlı farklılık görülmezken, sınıf içi etkili iletişim becerileri algı ölçeği puanlarında cinsiyete ve yaşa göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür. Kadınların sıra ortalaması erkelere göre daha yüksek bulunmuş ve en yüksek sıra ortalamasına sahip yaş aralığı 26 yaş ve üzeri olarak tespit edilmiştir. Bölüm değişkenine göre; sınıf içi lider öğretmenlik becerileri ile sınıf içi etkili iletişim becerileri puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. En yüksek sıra ortalamasına sahip bölüm spor yöneticiliğidir. Sınıf içi lider öğretmenlik ile sınıf içi etkili iletişim puanları arasındaki korelasyon sonucuna göre ise pozitif yönde anlamlı ilişkinin olduğu bulunmuştur (r=.727, p<.01). Sonuç olarak spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sınıf içi lider öğretmenlik becerilerinin artması durumunda sınıf içi etkili iletişimin de artacağı söylenebilir.Keywords

Spor bilimleri, lider öğretmenlik, iletişim becerileriAbstract

The aim of this study is to examine the relationship between the classroom leadership teaching skills and effective communication skills of sports sciences faculty students. In this study, the associational research model was used to examine the relationships. The population of the study consists of Kırşehir Ahi Evran University students, while the sample consists of 388 students, 172 female and 216 males, studying in different departments of the Faculty of Sports Sciences in the 2021-2022 academic year. In-class Effective Communication Skills Perception Scale developed by Gülbahar and Aksungur (2018) and In-Class Leadership Teaching Skills Perception Scale developed by Gülbahar (2017) were used as data collection tools. Since the data did not show a normal distribution, Mann-Whitney U Test, Kruskal-Wallis Test, Spearman's rho and descriptive statistics (%, n, min. Max. X, ss) were used. According to the research findings, while there was no significant difference in classroom leadership teaching skills perception scale scores according to gender and age, statistically significant difference was observed in classroom effective communication skills perception scale scores according to gender and age. Accordingly, the average rank of women was found to be higher than that of men, and the age range with the highest rank average is 26 years and over. According to the department variable; A significant difference was found between classroom leader teaching skills and classroom effective communication skills scores. Accordingly, the department with the highest rank average is sports management. According to the correlation result between classroom teacher leadership and effective communication in the classroom scores, it was found that there was a positive and significant relationship (r=.727, p<.01). Accordingly, it can be said that effective communication in the classroom will increase if the in-class teacher leadership skills of the sports sciences faculty students increase.Keywords

Sports sciences, leadership teaching, communication skills