Abstract


Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri ile Etkili İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sınıf içi lider öğretmenlik becerileri ile etkili iletişim becerileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma ilişkisel (associational) araştırma modeline göre desenlenmiştir. Çalışmanın evrenini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri oluştururken örneklemini ise 2021-2022 eğitim öğretim döneminde Spor Bilimleri Fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören gören 172’si kadın, 216’sı erkek toplam 388 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak geçerlik ve güvenirliğini Gülbahar ve Aksungur 2 un (2018) yaptığı Sınıf içi Etkili İletişim Becerileri Algı Ölçeği ile Gülbahar’ ın (2017) geliştirdiği Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri Algı Ölçeği kullanılmıştır. Veriler normal dağılım göstermediğinden Mann-Whitney U Testi, Kruskal-Wallis Test, Spearman's rho ve betimsel istatistikler (%, n, min. Max. X, ss) kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre sınıf içi lider öğretmenlik becerileri algı ölçeği puanlarında cinsiyete ve yaşa göre anlamlı farklılık görülmezken, sınıf içi etkili iletişim becerileri algı ölçeği puanlarında cinsiyete ve yaşa göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür. Kadınların sıra ortalaması erkelere göre daha yüksek bulunmuş ve en yüksek sıra ortalamasına sahip yaş aralığı 26 yaş ve üzeri olarak tespit edilmiştir. Bölüm değişkenine göre; sınıf içi lider öğretmenlik becerileri ile sınıf içi etkili iletişim becerileri puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. En yüksek sıra ortalamasına sahip bölüm spor yöneticiliğidir. Sınıf içi lider öğretmenlik ile sınıf içi etkili iletişim puanları arasındaki korelasyon sonucuna göre ise pozitif yönde anlamlı ilişkinin olduğu bulunmuştur (r=.727, p<.01). Sonuç olarak spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sınıf içi lider öğretmenlik becerilerinin artması durumunda sınıf içi etkili iletişimin de artacağı söylenebilir.Keywords

Spor bilimleri, lider öğretmenlik, iletişim becerileri


Reference