Abstract


Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinde Mesleki Öz-Yeterlik ve Yenilikçi Tutum

Bu araştırmada beden eğitimi öğretmenleri ve diğer branş öğretmenlerinin mesleki öz yeterlikleri ve yenilikçi tutumlarının karşılaştırılması ve beden eğitimi ve spor öğretmenlerinde kavramlar arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 2018-2019 eğitim öğretim yılında Büyükçekmece ilçesinde görev yapan 176 erkek, 65 kadın toplam 241 öğretmen gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma verileri yenilikçi tutum ölçeği ve mesleki öz-yeterlik ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U testi ve Spearman Korelasyon analizleri kullanılmıştır. Branş değişkenine göre katılımcılardan beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki öz-yeterlik puanları ve yenilikçi tutumları öncü tutum alt boyut puanları diğer branş öğretmenlerine göre anlamlı seviyede daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Yapılan ilişki analizinde araştırmaya dâhil olan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki öz yeterlik düzeyleri ile yenilikçi tutum alt boyutlarından olan “öncü yaklaşım” boyutu ve “yeniliklere açık yaklaşım” boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur.Keywords

Yenilikçilik, mesleki öz-yeterlik, beden eğitimi öğretmeni


Reference