Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Spora Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi
(An Investigation of Sports Commitment Levels of Dumlupınar University Faculty of Sports Sciences Students )

Author : Aytül EYNUR  , Çetin ÖZDİLEK, Mustafa Said ERZEYBEK  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-3
Page : 397-408
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.318
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin spora bağlılık düzeylerinin incelenmesidir. Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan toplam 1751 öğrenci çalışmanın evrenini oluştururken, 369 Öğrenci de çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak Guillen ve Martinez-Alvarado (2014) tarafından geliştirilmiş olan ve Kayhan, Bardakçı ve Caz tarafından 2020 yılında Türkçe’ye uyarlanan “spora bağlılık ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada verilerin incelenmesinde One-Way ANOVA ve Bağımsız Örneklem t-testlerinden faydalanılmış olup, anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda; yaş, program değişkenlerine göre gruplar arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmazken, bölüm, sınıf, okula devam ederken sporcu olarak para kazanıyor musunuz ifadelerine göre gruplar arasında anlamlı düzeyde (p<0,05) farklılıklar bulunmuştur.Keywords

Spora bağlılık, spora adanmışlık, sporcu öğrenciAbstract

The aim of this study was to examine the sports commitment levels of Dumlupınar University Faculty of Sports Sciences students. 369 students from Dumlupınar University Faculty of Sport Sciences consisted of the study sample. In the study as the data collection tool, the "sport commitment scale" developed by Guillen and Martinez-Alvarado (2014) and adapted into Turkish by Kayhan, Bardakçı and Caz in 2020 was used. One-Way ANOVA and Independent Sample t-tests were used to analyze the data and the level of significance was accepted as p<0.05. According to the analyzed data there was no significant difference between the groups according to age and program variables, on the other hand there were significant (p<0.05) differences between the groups according to the studying department, class, and the statement of “do you earn money as an athlete while attending school” (p<0.05).Keywords

Commitment to sports, dedication to sports, athlete student