Abstract


Profesyonel Futbolcuların Tükenmişlik Düzeylerinin Araştırılması

Bu çalışmanın amacı profesyonel futbolcuların tükenmişlik düzeylerinin; medeni durum, yaş, aylık gelir, lig düzeyi, profesyonel oynama yılı, bir sezonda yaşanan sakatlık sayısı ve bir sezonda sakatlık nedeniyle oynanamayan maç sayısı değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma gurubunu, Türkiye Futbol Federasyonu 2021-2022 sezonu TFF 2. ve 3. Liglerinde mücadele eden 521 profesyonel futbolcu oluşturmaktadır. Çalışma gurubuna kişisel bilgi formu ile birlikte Sporcu Tükenmişlik Ölçeği uygulanmıştır. Ölçekler Google Formlar üzerinden katılımcılara ulaştırılmış ve gönüllü olarak araştırmaya katılımı esas alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS 25.0 paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen verilere normallik testleri uygulanmıştır. Test sonuçları göz önünde bulundurularak verilerin analizinde non-parametrik testlerden Mann Whitney U ile Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre profesyonel futbolcuların tükenmişlik düzeylerinde medeni durum, yaş, aylık gelir, lig düzeyi, profesyonel oynama yılı, bir sezonda yaşanan sakatlık sayısı ve bir sezonda sakatlık nedeniyle oynanamayan maç sayısı değişkenlerine göre tüm alt boyutlarda α =0.05 düzeyinde anlamlı farklılıklar görülmektedir. Sonuç olarak tüm değişkenlerin, profesyonel futbolcuların tükenmişlik düzeyleri üzerinde farklılık yarattığı anlaşılmaktadır. Tükenmişliğin futbol sektöründe başarı ve sürekliliği etkilediği göz önünde bulundurulursa, tükenmişliği etkileyen etkenlerin üzerinde durulmasının oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.Keywords

Spor, futbol, profesyonel, tükenmişlik


Reference