Bilek Güreşi Sporcularının Antrenman ve Müsabaka Dönemi Beslenme Alışkanlıkları ve Ergojenik Yardımcı Kullanımlarının İncelenmesi
(Investigation of Nutrition Habits and Ergogenic Aid Uses of Arm Wrestling Athletes during Training and Competition Periods )

Author : Adem YAPICI    
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-3
Page : 470-483
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.325
    


Summary

Bu araştırma bilek güreşi sporcularının antrenman ve müsabaka dönemi beslenme alışkanlıkları ve ergojenik yardımcı kullanımlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya aktif olarak ortalama 4 yıldır bilek güreşi yapan 215 lisanslı sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline göre tasarlanmıştır. Katılımcılar basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Çalışmada veriler “Google Forms” aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen verilere Microsoft Excel programı aracılığıyla frekans ve yüzde analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların antrenman ve müsabaka döneminde benzer beslenme alışkanlıkları sergilediği tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların büyük bir bölümünün ergojenik yardımcıları kullanmadığı da çalışmanın bir diğer sonucudur.Keywords

Bilek Güreşi, beslenme, antrenmanAbstract

This research was conducted to examine the nutritional habits and ergogenic aid use of arm wrestling athletes during training and competition periods. 215 licensed athletes, who have been active in arm wrestling for an average of 4 years, voluntarily participated in the study. The study was designed as a quantitative survey study. Participants were determined by simple random sampling method. The data were collected through “Google Forms”. Frequency and percentage analyzes were performed on the obtained data using the Microsoft Excel program. According to analyzed results, it was determined that the participants showed similar eating habits during the training and competition periods. Besides, it was determined that majority of the participants did not use ergogenic aids.Keywords

Arm wrestling, nutrition, training