Abstract


Sporcuların Akılcı ve Sezgisel Karar Verme Stilleri ile Zihinsel Hazır Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bu araştırma sporcuların akılcı ve sezgisel karar verme stilleri ile zihinsel hazır oluş düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma nicel araştırma yöntemleri arasında yer alan ilişkisel tarama modeli benimsenerek dizayn edilmiştir. Kolaylıkla ulaşılabilen örnekleme yönteminin benimsendiği araştırma grubunu spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören ve aynı zamanda aktif olarak spor yapan %66.1’i (242) erkek, %33,9’u (124) kadın sporcu öğrencilerin %76’sı (278) düzenli olarak kitap okurken %24’ü (88) düzenli olarak kitap okumamakta ayrıca %50.3’ü (184) bireysel sporlarla, %49.7’si (182) takım sporları ile ilgilenen sporcu öğrenciler oluşturmuştur. Araştırma kapsamında katılımcılardan elde verileri analize tabi tutmak için IBM SPSS 25.0 paket programından faydalanılmıştır. Verilerin analizi işlemlerin ardından ortaya çıkan istatistiki bulgulara bakıldığında akılcı ve sezgisel karar verme stillerinin cinsiyet ve kitap okuma durumuna göre anlamlı olarak farklılaşmadığı, zihinsel hazır oluşun ilgi boyutunda spor türüne göre anlamlı olarak farklılık tespit edilemezken diğer tüm boyutlarda anlamlı farklılık tespit edilmiştir.   Bağımlı değişken olan akılcı karar verme stillerine ait varyansın %22’sini bağımsız değişkenler tarafından açıklanırken yine bağımlı değişken olan sezgisel karar verme stillerine ait varyansın %17’si bağımsız değişkenler tarafından açıklandığı önemli bulgular arasında yer almaktadır. Sonuç olarak; Zihinsel hazır oluşun ilgi, odaklanma, korku, zihinsel hazırlık, motivasyon boyutlarının akılcı karar verme stilleri üzerinde anlamlı (önemli) bir yordayıcı olduğu, soğuk kanlılığı koruma boyutunun ise akılcı karar verme stilleri üzerindeki etkisinin önemli olmadığı görülmüştür. Diğer taraftan Zihinsel hazır oluşun ilgi, odaklanma, motivasyon ve zihinsel hazırlığın sezgisel karar verme üzerinde anlamlı (önemli) bir yordayıcı olduğu sonucunun yanı sıra korku ve soğuk kanlılığı koruma boyutunun ise sezgisel karar verme üzerindeki etkisinin önemli olmadığı görülmüştür.Keywords

Akılcı karar verme, sezgisel karar verme, zihinsel hazır oluş


Reference