Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Akademik Personelinin Mesai İçi Boş Zaman Değerlendirme Biçimlerinin Sağlık Algıları Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Hatay Mustafa Kemal University Academic Staff's Workplace Leisure Preferences on Health Perceptions )

Author : Akay SÜNER  , Neslişah AKTAŞ ÜSTÜN  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-3
Page : 346-355
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.312
    


Summary

Bu çalışma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi akademik personelinin mesai içi boş zaman değerlendirme biçiminin sağlık algısına etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Çalışma nicel araştırma tekniklerinden ilişkisel tarama modelinde desenlenmiş ve çalışmaya basit tesadüfi örneklem yöntemine göre seçilmiş Tayfur Ata Sökmen Kampüsü’nde yer alan fakülte ve yüksekokullarda görev yapan, 400 akademik personel katılmıştır. Çalışmada veriler kişisel bilgi formu, Mesai İçi Boş Zaman Değerlendirme Biçimi Ölçeği ve Sağlık Algısı Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Windows için SPSS 23 paket program kullanılmıştır. Verilere kayıp değer analizi yapılmış ve bir veri çalışma dışı bırakılmıştır. Ölçekler için iç tutarlık katsayıları hesaplanmış ve ortalama, standart sapma, basıklık ve çarpıklık değerleri incelenmiştir. Çalışmada hipotez testleri olarak 95% güven aralığında Pearson Korelasyon analizi ve Çoklu Doğrusal Regresyon testi kullanılmıştır. Sonuç olarak katılımcıların mesai içi boş zaman değerlendirme biçimleri ve sağlık algıları arasında anlamlı ilişkiler olduğu ve mesai içi boş zaman değerlendirme biçiminin sağlık algısını etkilediği anlaşılmıştır.Keywords

Boş Zaman, rekreasyon, çalışma ve iş, sağlık, sağlık algısıAbstract

This study aimed to examine the effects of workplace leisure preference on the health perception of Hatay Mustafa Kemal University academic staff. The research was designed as correlational cross sectional quantitative study and 400 randomly chosen faculty members working in faculties and colleges in Tayfur Ata Sökmen Campus participated in the study. In the research, data were collected with personal information form, Work Place Leisure Preferences Scale and Health Perception Scale. SPSS 23 package program for Windows was used to evaluate the data. Missing value analysis was applied to the data and one data was excluded from the study. Internal consistency coefficients and mean, standard deviation, kurtosis and skewness values for the calculated scales were examined. Pearson Correlation analysis and Multiple Liner Regression test were used as hypothesis tests. In conclusion, this study showed that there was a significant relationship between participants' work place leisure preferences and their health perceptions, and work place leisure preference is a predictor of health perception.Keywords

Leisure, recreation, work, health, health perception