Taraftar Sosyal Kimlik Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
(Validity and Reliability Study of the Fan Social Identity Scale )

Author : Sercan KURAL  , Oğuz ÖZBEK  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-3
Page : 372-380
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.315
    


Summary

Bu araştırmada, taraftarların sosyal kimlik düzeylerinin belirlenmesi doğrultusunda Cameron (2004) tarafından geliştirilen “Sosyal Kimlik Ölçeği’nin” “Taraftar Sosyal Kimlik Ölçeği” olarak Türk kültürüne uyarlanması amaçlanmıştır. Çalışmada 284 futbol taraftarı yer almıştır. Araştırma kapsamında, çevirisi yapılan ölçeğin faktör yapısının doğruluğunu test etmek için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. DFA sonucunda ortaya çıkan modelin uyumuna karar vermek için uyum iyiliği değerleri incelenmiştir. Alt boyutlara ilişkin iç-tutarlık katsayıları Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısıyla hesaplanmıştır. Bununla birlikte, Pearson Korelasyon Analiziyle ölçeğin alt boyutlarının ilişkisi hesaplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum iyiliği indekslerinin “χ2/df= 1.87, GFI= .95, CFI= .96, AGFI= .92, IFI= .96, RMSEA= .56 olması elde edilen bu değerlerin kabul edilebilir uyum değerlerinde olduğunu göstermektedir. Yapılan analizler doğrultusunda, Türk kültürüne uyarlanan TSKÖ’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu anlaşılmaktadır.Keywords

Sosyal kimlik, futbol, özdeşleşme, taraftarAbstract

Present study aimed to adapt the "Social Identity Scale" developed by Cameron (2004) to Turkish culture as the “Fan Social Identity Scale”, in line with the determination of the social identity levels of the fans. 284 football fans took part in the study. Within the scope of the research, Confirmatory Factor Analysis (CFA) was conducted to test the accuracy of the factor structure of the translated scale. Goodness of fit values ??were examined in order to decide on the fit of the model that emerged as a result of CFA. The internal-consistency coefficients for the sub-dimensions were calculated with the Cronbach's Alpha reliability coefficient. In addition, the relationship of the sub-dimensions of the scale was calculated with Pearson Correlation Analysis. As a result of confirmatory factor analysis, the goodness of fit indices were “χ2/df= 1.87, GFI= .95, CFI= .96, AGFI= .92, IFI= .96, RMSEA= .56, which indicates that these values are within acceptable fit values. In line with the analyzes made, it is understood that the FSIS, which has been adapted to Turkish culture, is a valid and reliable measurement tool.Keywords

Social identity, football, identification, supporter