Özet


Altyapıda Oynayan Genç Erkek Futbolcularda Dinamik Core Egzersizlerinin Vücut Kompozisyonuna ve Bazı Biyomotor Yetilere Etkisi

Bu çalışmanın amacı, altyapıda oynayan genç erkek futbolcularda 8 hafta uygulanan dinamik core egzersizlerinin vücut kompozisyonuna ve bazı biyomotor yetilere (dikey sıçrama, 10m – 30m sürat, wingate anaerobik güç, sırt ve bacak kuvveti) etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya katılan sporcular (n=30), rastgele örneklem yöntemi ile 15'i deney grubu (DG) ve 15'i kontrol grubu (KG) olarak 2 farklı gruba ayrılmıştır. DG sporcular haftada 3 gün futbol antrenmanlarını yaparken öncesinde yaklaşık 25 dakika dinamik core egzersiz programı uygulanmıştır. Kontrol grubu ise sadece futbol antrenmanlarına katılmıştır. Sporculardan çalışma öncesinde ve 8. hafta bitiminde vücut kompozisyonu için vücut yağ yüzde değerleri, biyomotor yetiler için de 10 m - 30 m sürat, dikey sıçrama, wingate anaerobik güç testi, sırt ve bacak kuvveti ölçümleri alınmıştır. Core antrenmana ilişkin grup içi analizleri eşleştirilmiş gruplarda t testi (Paired simple t test) ile gruplar arası analizleri ise bağımsız gruplarda t testi (Independent simple t test) ile yapılmıştır. Araştırmamızdan elde edilen verilere göre DG sporcuların vücut kompozisyonu, dikey sıçrama, 10m sürat, absolut zirve güç, relatif zirve güç, absolut ortalama güç, relatif ortalama güç, sırt ve bacak kuvveti değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05).Anahtar Kelimeler

Core antrenman, dayanıklılık, futbol, kuvvet, sürat


Reference