Abstract


Taraftar Sosyal Kimlik Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Bu araştırmada, taraftarların sosyal kimlik düzeylerinin belirlenmesi doğrultusunda Cameron (2004) tarafından geliştirilen “Sosyal Kimlik Ölçeği’nin” “Taraftar Sosyal Kimlik Ölçeği” olarak Türk kültürüne uyarlanması amaçlanmıştır. Çalışmada 284 futbol taraftarı yer almıştır. Araştırma kapsamında, çevirisi yapılan ölçeğin faktör yapısının doğruluğunu test etmek için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. DFA sonucunda ortaya çıkan modelin uyumuna karar vermek için uyum iyiliği değerleri incelenmiştir. Alt boyutlara ilişkin iç-tutarlık katsayıları Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısıyla hesaplanmıştır. Bununla birlikte, Pearson Korelasyon Analiziyle ölçeğin alt boyutlarının ilişkisi hesaplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum iyiliği indekslerinin “χ2/df= 1.87, GFI= .95, CFI= .96, AGFI= .92, IFI= .96, RMSEA= .56 olması elde edilen bu değerlerin kabul edilebilir uyum değerlerinde olduğunu göstermektedir. Yapılan analizler doğrultusunda, Türk kültürüne uyarlanan TSKÖ’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu anlaşılmaktadır.Keywords

Sosyal kimlik, futbol, özdeşleşme, taraftar


Reference