Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinde Mesleki Öz-Yeterlik ve Yenilikçi Tutum
(Occupational Self-Efficacy and Innovativeness Attitudes of Physical Education and Sport Teachers )

Author : Fevzi YALVUÇ  , Unal KARLI  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-3
Page : 294-312
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.283
    


Summary

Bu araştırmada beden eğitimi öğretmenleri ve diğer branş öğretmenlerinin mesleki öz yeterlikleri ve yenilikçi tutumlarının karşılaştırılması ve beden eğitimi ve spor öğretmenlerinde kavramlar arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 2018-2019 eğitim öğretim yılında Büyükçekmece ilçesinde görev yapan 176 erkek, 65 kadın toplam 241 öğretmen gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma verileri yenilikçi tutum ölçeği ve mesleki öz-yeterlik ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U testi ve Spearman Korelasyon analizleri kullanılmıştır. Branş değişkenine göre katılımcılardan beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki öz-yeterlik puanları ve yenilikçi tutumları öncü tutum alt boyut puanları diğer branş öğretmenlerine göre anlamlı seviyede daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Yapılan ilişki analizinde araştırmaya dâhil olan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki öz yeterlik düzeyleri ile yenilikçi tutum alt boyutlarından olan “öncü yaklaşım” boyutu ve “yeniliklere açık yaklaşım” boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur.Keywords

Yenilikçilik, mesleki öz-yeterlik, beden eğitimi öğretmeniAbstract

The present study aimed to analyze the differences in the variables of occupational self-efficacy and innovativeness attitudes of physical education and sports teachers and other branch teachers mutually. Analyzing the differences between the variables for physical education and sports teachers was another aim. A total of 241 teachers, 176 males, and 65 females, working in the Büyükçekmece district in the 2018-2019 academic year, participated in the research voluntarily. Research data were collected using the innovative attitude scale and professional self-efficacy scale. Mann Whitney U test and Spearman Correlation analysis were used in the analysis of the data. According to the analyzed results, it was seen that the occupational self-efficacy points and innovativeness attitude/pioneering attitude sub-dimension points of the physical education teachers were significantly higher than the other branch teachers. Besides, self-efficacy and innovativeness attitudes of physical education and sports teachers were positively correlated in the "pioneering approach" and "open approach to innovation" sub-dimensionsKeywords

Innovativeness, occupational self-efficacy, physical education teacher