Covid-19 Salgını Döneminde Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi Üyelerinin Egzersiz Bağımlığının Araştırılması
(An Investigation of the Exercise Addiction of Sports and Social Life Center Members during the Covid-19 Pandemic Period )

Author : Murat Bekleyiş APAYDIN  , Samet SİTTİ  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-3
Page : 313-322
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.285
    


Summary

Mevcut araştırma Covid-19 pandemisinin etkili olduğu dönemde spor ve sosyal yaşam merkezleri bünyesinde yer alan fitness salonlarına aktif olarak devam eden katılımcıların egzersiz bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada veriler Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği (EBÖ) ile toplanmış ve elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik programında değerlendirilmiştir. Veri analizinde öncelikle verilerin normal dağılım ölçütlerine uygunluğu kontrol edilmiş ve parametrik testlerden bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi testleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların yaş ortalaması (28.2±9.4 yıl) olarak tespit edilmiştir. Ayrıca ölçek maddelerine verilen cevaplardan elde edilen bulgulara göre katılımcıların egzersiz bağımlılıkları cinsiyet ve medeni durum değişkenine göre anlamlı farklılık gösterirken, yaş ve eğitim düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermemektedir.Keywords

Covid-19, pandemi, egzersiz bağımlılığı, fitnessAbstract

The present study aimed to determine the exercise addiction of the participants who actively attended the fitness centers within the sports and social life centers during the Covid-19 pandemic. In the study, the data were collected with the Exercise Addiction Scale and the obtained data were evaluated in the SPSS 22.0 statistical program. In the data analysis, first, the normality of the data was checked and the independent samples t-test and one-way analysis of variance tests were used. According to the results of the research, the average age of the participants was determined as (28.2±9.4 years). In addition, according to the findings obtained from the responses given to the scale items, the exercise addiction of the participants significantly differed according to the variables of gender and marital status, on the other hand, there was not any significant difference according to the variables of age and education level.Keywords

Covid-19 pandemic, exercise addiction, fitness