Abstract


Bilek Güreşi Sporcularının Antrenman ve Müsabaka Dönemi Beslenme Alışkanlıkları ve Ergojenik Yardımcı Kullanımlarının İncelenmesi

Bu araştırma bilek güreşi sporcularının antrenman ve müsabaka dönemi beslenme alışkanlıkları ve ergojenik yardımcı kullanımlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya aktif olarak ortalama 4 yıldır bilek güreşi yapan 215 lisanslı sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline göre tasarlanmıştır. Katılımcılar basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Çalışmada veriler “Google Forms” aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen verilere Microsoft Excel programı aracılığıyla frekans ve yüzde analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların antrenman ve müsabaka döneminde benzer beslenme alışkanlıkları sergilediği tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların büyük bir bölümünün ergojenik yardımcıları kullanmadığı da çalışmanın bir diğer sonucudur.Keywords

Bilek Güreşi, beslenme, antrenman


Reference