Chief Editor(s)

Volume 9 Issue 1 April 2022


Chief Editor(s)

Umit Dogan Ustun


Editor(s)

Hatay  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Recep CENGİZ , Hakan SUNAY, Bayram KAYA  
Analyzing the Relationship Between Empathic Tendencies, Decision-Making Styles and Communication Skills of Faculty of Sport Sciences Students

 9-1, Pp,1-10

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Empatik Eğilimleri, Karar Verme Stilleri ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.228
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Burak GÜRER  
Tenisçilerin Serbest Zamanda Algıladıkları Özgürlüğün Yaşam Doyumuna Etkisi

 9-1, Pp,141-153

The Effect of Tennis Players' Perceived Freedom in Leisure on Life Satisfaction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.279
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Getaye F. GELAW  
Ethiopian Elite Female Long-Distance Runners’ Some Physical and Physiological Characteristics

 9-1, Pp,11-23

Ethiopian Elite Female Long-Distance Runners’ Some Physical and Physiological Characteristics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.259
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Meltem CEYLAN GENCİGÖR ,Sinan AKIN, Ceren GÜMÜŞGÜL  
Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Boş Zaman Sıkılma Algılarının İncelenmesi

 9-1, Pp,24-35

Investigation of Secondary School Students' Perceptions of Leisure Boredom in the Distance Education Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.266
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Halil SAROL , Nazlı GÜLOĞLU, Rıfat Kerem GÜRKAN, Davut BUDAK  
Özel Eğitim Kurum Yöneticileri Perspektifinden Uyarlanmış Fiziksel Aktivite Uygulamaları: Fenomenolojik Bir Yaklaşım

 9-1, Pp,36-52

Adapted Physical Activity Applications from the Perspective of Special Education Center Administrators: A Phenomenological Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.267
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ahmet DEVECİ , Mehtap YILDIZ  
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinde Değer Beklentilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

 9-1, Pp,53-80

Examining the Views of Physical Education Teachers on Value Expectations in Physical Education and Sports Activities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.268
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Osman ÇALIŞKAN , Alparslan ÜNVEREN  
Comparison of Professional Burnout Levels of Physical Education and Sports Teachers Working in Provincial Centers and Rural Areas

 9-1, Pp,81-94

İl Merkezlerinde ve Taşrada Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.272
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gökhan ÇAKMAK , Zekiye BAŞARAN, Adem KARATUT  
Examination of Football Fans' Levels of Psychological Commitment to the Team, Fanaticism and Happiness

 9-1, Pp,95-110

Futbol Taraftarlarının Takıma Psikolojik Bağlılık, Fanatiklik ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.274
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Elif DURSUN , Aykut GÖKSEL  
Öğrencilerin Liderlik Yönelimlerinin İncelenmesi (Spor Bilimleri Fakültesi Örneği)

 9-1, Pp,111-123

An Investigation on Students' Leadership Orientations (The Sample of Faculty of Sports Sciences)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.275
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Berna CAN , Ercan POLAT  
Tüketicilerin Karar Verme Tarzları, Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği ve Algılanan Riskin Saatin Almaya Etkisi (Spor Malzemelerine Yönelik Bir Araştırma)

 9-1, Pp,124-140

The Decision Making Styles of Consumer, Motivated Consumer Innovation and the Effect of Perceived Risk on Purchasing (A Research On Sporting Goods)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.276
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |