Abstract


Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinde Değer Beklentilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi ve spor etkinliklerinde değer beklentilerine yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubunu 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Hatay ilinde ortaokul ve lise kademesinde görev yapan olasılıksız örnekleme stratejilerinden biri olan amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemine göre seçilen 21 beden eğitimi öğretmeni (13 Erkek, 8 Kadın) oluşturmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu yoluyla toplanmıştır. Araştırmada veriler içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre beden eğitimi öğretmenlerinin büyük bir kısmının kazanma ve kaybetme durumlarında öğrencilerinden sportif erdeme yönelik davranışlar sergilemelerini, diğer bir kısmının da öğrencilerinin her zaman kazanan tarafta olmalarını bekledikleri belirlenmiştir. Bunun dışında beden eğitimi öğretmenlerinin okullar ve iller arası gerçekleştirilen spor turnuvalarında manevi değerlerin daha önemli olduğuna, ayrıca hem maddi hem de manevi değerlerin ayrılmaz bir bütün olduğuna yönelik görüş bildirdikleri tespit edilmiştir.Keywords

Beden eğitimi, spor, etkinlik, öğretmen, değer, değer eğitimi


Reference