Tenisçilerin Serbest Zamanda Algıladıkları Özgürlüğün Yaşam Doyumuna Etkisi
(The Effect of Tennis Players' Perceived Freedom in Leisure on Life Satisfaction )

Author : Burak GÜRER    
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-1
Page : 141-153
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.279
    


Summary

Tenis sporu yapanlar içerisinde bu spora yoğun olarak emek harcayan alt bir kültür vardır. Bu makale bu kitle içindeki tenisçilerin serbest zamanlarında algıladıkları özgürlük hislerinin yaşam doyumuna etkisini ortaya konmaya odaklanmıştır. Araştırmaya farklı bölgelerde yer alan 293 sporcu katılmıştır. Verilerin toplanmasında betimsel tarama yöntemi kullanılmış olup analizler SPSS 22 paket programı ile yapılmıştır. Cinsiyet, yaş, deneyim ve meslek demografik değişkenlerine göre istatistiksel bir fark ortaya çıkmamıştır. Medeni durum ve sporcu lisansına sahip olmamak algılanan özgürlüğü etkilemektedir. Tenis oynarken bekarlar ve lisansı olmayanlar daha fazla özgürlük hissi yaşamaktadır. Farklı bir bulgu ise, sporcu lisansına sahip olmanın yaşamdan alınan doyumu olumlu etkilediğidir. Elde edilen sonuçlar farklı illerde yapılması yönünden tartışılabilir. Tesis sayısının arttırılması ile tenise katılım arttırılabilir.Keywords

Tenis, serbest zamanda algılanan özgürlük, yaşam doyumuAbstract

Among those who play tennis, there is a subculture that spends a lot of effort on this sport. This article focuses on revealing the effect of the sense of freedom perceived by the tennis players in this group on their life satisfaction. 293 athletes from different regions participated in the research. Descriptive research method was used to collect the data and analyzes were made with SPSS 22 package program. There was no statistical difference according to gender, age, experience and occupation demographic variables. Marital status and not having an athlete's license affect perceived freedom. Singles and those without a license experience a greater sense of freedom. Another finding is that having an athlete's license has a positive effect on life satisfaction. The results obtained can be discussed in terms of being carried out in different provinces. By increasing the number of sports facilities, participation in tennis can be increased.Keywords

Tennis, perceived freedom in leisure, life satisfaction