Özet


An Investigation on Students' Leadership Orientations (The Sample of Faculty of Sports Sciences)

Bu çalışmada, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin liderlik yönelimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Katılımcıların liderlik yönelimleri; cinsiyet, yaş, sınıf, lisanslı spor yapma durumu ve liderlik dersi alma değişkenleri bakımından incelenmiştir. Çalışma Grubunu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 171’i kadın, 154’ü erkek olmak üzere toplam 325 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların liderlik yönelimlerinin belirlenmesinde Dursun, Günay ve Yenel (2019) tarafından geliştirilen Çok Yönlü Liderlik Yönelimleri Ölçeği (ÇYLYÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizine geçilmeden önce normallik testi yapılmış ve verilerin normal dağıldığı görülmüştür. Verilerin analiz edilirken, ikili karşılaştırmalar için “Bağımsız Örneklemler için T-testi”, ikiden fazla grubun bulunduğu karşılaştırmalarda ise “Tek Yönlü Varyans Analizi” testi yapılmıştır. Katılımcıların liderlik yönelimleri ile yaş değişkeni arasındaki ilişkiyi incelemek için “Pearson Korelasyon” analizi yapılmıştır. Sonuç olarak; öğrencilerin liderlik yönelimleri ile liderlik dersi alam değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Ayrıca, yaş ve liderlik yönelimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Fakat liderlik yönelimleri ile cinsiyet, lisanslı spor yapma ve sınıf değişkenleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma yoktur.Anahtar Kelimeler

Liderlik, politik liderlik, karizmatik liderlik


Reference