Abstract


Tüketicilerin Karar Verme Tarzları, Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği ve Algılanan Riskin Saatin Almaya Etkisi (Spor Malzemelerine Yönelik Bir Araştırma)

Mevcut araştırma, spor ürünü satın alan tüketicilerin satın alma tarzları, güdülenmiş tüketici yenilikçiliği ve algılanan riskin satın alma üzerinde etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma nicel araştırma modeline göre tasarlamış olup ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma grubunu, Türkiye’de bulunan üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Grup oluşumu, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda araştırmanın örneklem grubunu spor ürünü kullanan 242 kadın, 278 erkek olmak üzere toplam 520 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak dört bölümden oluşan yüz yüze ve çevrimiçi anket toplama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Ayrıca tüketicilerin karar verme tarzlarını belirlemek amacıyla Sproles ve Kendall (1968) tarafından geliştirilen, Dursun, Alnıaçık ve Tümer (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan, “Tüketicilerin Karar Verme Tarzları Ölçeği”, güdülenmiş tüketici yenilikçiliğini ölçmek için Vandecasteele ve Guenes (2010) tarafından geliştirilen, Özoğlu ve Bülbül (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan, “Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği Ölçeği”, tüketicilerin satın alma sırasında algıladıkları riskleri ölçmek için ise, Stone ve Mason (1995) tarafından geliştirilen, Özoğlu ve Bülbül tarafından Türkçeye uyarlanan, “Algılanan Risk Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, spor ürünleri aylık harcama miktarı değişkenleri ile tüketicilerin karar verme tarzları, güdülenmiş tüketici yenilikçiliği ve algılana risk faktörleri arasında düşük düzeyde pozitif ve negatif yönde ilişkiler olduğu görülmektedir. Ayrıca hem tüketicilerin karar verme tarzları ile güdülenmiş tüketici yenilikçiliği ve algılanan risk arasında hem de algılanan risk ile güdülenmiş tüketici yenilikçiliği arasında pozitif yönde düşük ve orta düzeyde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir.Keywords

Spor tüketicisi, karar verme tarzları, güdülenmiş tüketici yenilikçiliği


Reference