Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Boş Zaman Sıkılma Algılarının İncelenmesi
(Investigation of Secondary School Students' Perceptions of Leisure Boredom in the Distance Education Process )

Author : Meltem CEYLAN GENCİGÖR   ,Sinan AKIN, Ceren GÜMÜŞGÜL  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-1
Page : 24-35
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.266
    


Summary

Bu çalışmanın amacı; Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecinde boş zaman sıkılma algılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırması şeklinde desenlenmiştir. Çalışmanın örneklemini, uygun örneklem yöntemi ile seçilen ve çalışmaya gönüllü olarak katılan Kütahya ili Tavşanlı ilçesine bağlı ortaokullardan seçilen 214 ortaokul öğrencisinden oluşturmaktadır. Çalışmada belirlenen amaçlara ulaşabilmek için, araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formunun yanı sıra Kara, Gürbüz ve Öncü (2014), tarafından Türkçe’ ye uyarlanan “Boş Zamanlarda Sıkılma Algısı Ölçeğinden” faydalanılmıştır. Verilerin analizinde; SPSS 20 paket programda bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi testleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların ölçeklerden aldıkları puanlarda cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre “doyum” alt boyutunda anlamlı bir farklılık görülmezken (p>0,05), “sıkılma” alt boyutunda anlamlı fark bulunmaktadır (p<0,05). Öğrenci kulübü üyeliği olan ile olmayan katılımcılar ve internette vakit geçirme sürelerine göre ise “doyum” alt boyutunda anlamlı bir farklılık görülürken (p<0,05), “sıkılma” alt boyutunda anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Boş zamanını değerlendirmede güçlük çeken katılımcıların boş zamanda sıkılma algılarında ise her iki alt boyutta da farklılık görülmüştür(p<0,05).Keywords

Rekreasyon, uzaktan eğitim, sıkılma algısıAbstract

The purpose of this study was to investigate secondary school students' perceptions of leisure boredom in the distant education process according to variety of demographic factors. The study was designed as a quantitative cross-sectional study. The study sample was consisted of 214 secondary school students from Tavşanlı district of Kütahya province, who were chosen using the appropriate sampling method and willingly participated in the survey. The personal information form created by the researchers and Leisure Boredom Scale adopted into Turkish by Kara, Gürbüz, and Öncü (2014) was used as the data gathering tools. The data were analyzed using the SPSS 20 package program using independent samples t test and one way Anova. According to analyzed results, although there was no significant difference in the “satisfaction” sub-dimension of the participants’ scores according to gender and class variable (p>0.05), there was a significant difference in the “boring” sub-dimension (p<0.05).  Besides, while there was a significant difference in the "satisfaction" sub-dimension (p<0.05), there was no significant difference in the "boring" sub-dimension (p>0.05), according to the participants with and without a student club membership, and the time spent on the Internet. It was observed that the participants who had difficulty in evaluating the leisure time had differences in both sub-dimensions of satisfaction and boredom (p<0.05).Keywords

Recreation, distance education, leisure boredom perception