Abstract


Tenisçilerin Serbest Zamanda Algıladıkları Özgürlüğün Yaşam Doyumuna Etkisi

Tenis sporu yapanlar içerisinde bu spora yoğun olarak emek harcayan alt bir kültür vardır. Bu makale bu kitle içindeki tenisçilerin serbest zamanlarında algıladıkları özgürlük hislerinin yaşam doyumuna etkisini ortaya konmaya odaklanmıştır. Araştırmaya farklı bölgelerde yer alan 293 sporcu katılmıştır. Verilerin toplanmasında betimsel tarama yöntemi kullanılmış olup analizler SPSS 22 paket programı ile yapılmıştır. Cinsiyet, yaş, deneyim ve meslek demografik değişkenlerine göre istatistiksel bir fark ortaya çıkmamıştır. Medeni durum ve sporcu lisansına sahip olmamak algılanan özgürlüğü etkilemektedir. Tenis oynarken bekarlar ve lisansı olmayanlar daha fazla özgürlük hissi yaşamaktadır. Farklı bir bulgu ise, sporcu lisansına sahip olmanın yaşamdan alınan doyumu olumlu etkilediğidir. Elde edilen sonuçlar farklı illerde yapılması yönünden tartışılabilir. Tesis sayısının arttırılması ile tenise katılım arttırılabilir.Keywords

Tenis, serbest zamanda algılanan özgürlük, yaşam doyumu


Reference