Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinde Değer Beklentilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
(Examining the Views of Physical Education Teachers on Value Expectations in Physical Education and Sports Activities )

Author : Ahmet DEVECİ  , Mehtap YILDIZ  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-1
Page : 53-80
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.268
    


Summary

Araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi ve spor etkinliklerinde değer beklentilerine yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubunu 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Hatay ilinde ortaokul ve lise kademesinde görev yapan olasılıksız örnekleme stratejilerinden biri olan amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemine göre seçilen 21 beden eğitimi öğretmeni (13 Erkek, 8 Kadın) oluşturmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu yoluyla toplanmıştır. Araştırmada veriler içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre beden eğitimi öğretmenlerinin büyük bir kısmının kazanma ve kaybetme durumlarında öğrencilerinden sportif erdeme yönelik davranışlar sergilemelerini, diğer bir kısmının da öğrencilerinin her zaman kazanan tarafta olmalarını bekledikleri belirlenmiştir. Bunun dışında beden eğitimi öğretmenlerinin okullar ve iller arası gerçekleştirilen spor turnuvalarında manevi değerlerin daha önemli olduğuna, ayrıca hem maddi hem de manevi değerlerin ayrılmaz bir bütün olduğuna yönelik görüş bildirdikleri tespit edilmiştir.Keywords

Beden eğitimi, spor, etkinlik, öğretmen, değer, değer eğitimiAbstract

The purpose of the research was to examine the views of physical education teachers on value expectations in physical education and sports activities. The study was designed as a qualitative research and interview method was used in the research. The research group consisted of 21 physical education teachers (13 Male, 8 Female) who were selected according to the convenient sampling method in 2019-2020 Academic Year in Hatay province. Research data were collected through a semi-structured interview form developed by the researchers. In the research, the data were evaluated by content analysis method. According to the results of the research, it was determined that most of the physical education teachers expected their students to exhibit behaviors towards sportive virtue in cases of winning and losing, and some others expected their students to always be on the winning side. Besides, it was determined that physical education teachers stated that moral values were more important in sports tournaments held between schools and provinces, and that both material and moral values were an inseparable whole.Keywords

Physical education, sports, activity, teacher, value, value education