Özet


Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Empatik Eğilimleri, Karar Verme Stilleri ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Mevcut araştırmanın amacı Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin empatik eğilimleri, karar verme stilleri ve iletişim becerilerinin arasındaki ilişkileri tespit etmektir. Araştırma grubunu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 370 gönüllü öğrenci oluşmaktadır. Çalışmada veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formunun yanı sıra Melbourne Karar Verme Ölçeği I-II, Empatik Eğilim Ölçeği ve İletişim Becerileri Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde istatistiksel paket programı kullanılmıştır. Katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımları yüzde ve frekans yöntemleri ile belirlenmiştir. Verilerin dağılımı Kolmogorow-Smirnow testi ile belirlenmiş ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkilerin tespitinde Spearman Korelasyon testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre kadın katılımcıların empatik eğilimleri ile iletişim becerileri arasında negatif yönde ve zayıf bir ilişki tespit edilirken, karar verme stilleri ile pozitif yönlü zayıf ilişkiler tespit edilmiştir. Buna karşılık erkek katılımcıların empatik eğilimleri ile iletişim becerileri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilemezken, karar verme stilleri ile negatif yönlü zayıf ilişkiler tespit edilmiştir. Sonuç olarak mevcut çalışma hem kadın hem de erkek spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin empatik eğilimleri, karar verme stilleri ve iletişim becerileri arasında çeşitli ilişkiler olduğunu göstermiştir. Fakat ortaya çıkan sonuçların derinlenmesine incelenmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.Anahtar Kelimeler

Karar verme, empatik eğilim, iletişim, spor


Reference