Comparison of Professional Burnout Levels of Physical Education and Sports Teachers Working in Provincial Centers and Rural Areas
(İl Merkezlerinde ve Taşrada Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması )

Author : Osman ÇALIŞKAN  , Alparslan ÜNVEREN  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-1
Page : 81-94
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.272
    


Summary

The aim of this research was to determine the professional burnout levels of physical education and sports teachers working in Nevşehir and Kırşehir city centers and rural areas, and to examine whether burnout levels differ in terms of different variables. The sample group of the research consisted of 225 physical education teachers (53 in the provincial center of Nevşehir, 62 in the provincial center of Kırşehir, and 45 in the provinces). To collect data in addition to personal information form, developed by the researchers, the “Maslach Burnout Inventory Educator Form” was used. While analyzing the data, it was determined that the data did not show normal distribution, and results were obtained with non-parametric tests. As a result, significant differences were found in the depersonalization sub-dimension among the occupational burnout of physical education and teachers in terms of working in central and rural areas, in the emotional exhaustion sub-dimension according to the marital status variable, and in the depersonalization sub-dimension in terms of place of work, gender and professional service years.Keywords

Physical education teacher, burnout, emotional exhaustion, depersonalizationAbstract

Bu araştırmanın amacı, Nevşehir ve Kırşehir il merkezi ve taşrada görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerini belirleyerek, farklı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın örneklem gurubunu Nevşehir il merkezinde 53 taşrada 62, Kırşehir il merkezinde 65 taşrada 45 olmak üzere toplam 225 beden eğitimi ve spor öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada verileri toplamak amacıyla, araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve 22 maddeden oluşan “Maslach Tükenmişlik Envanteri Eğitimci Formu” kullanılmıştır. Veriler analiz edilirken verilerin normal dağılım göstermediği belirlenmiş olup hipotez testleri parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Sonuç olarak, beden eğitimi ve öğretmelerinin mesleki tükenmişleri arasında merkez ve taşrada çalışma değişkeni açısından duyarsızlaşma alt boyutunda, medeni durum değişkenine göre duygusal tükenme alt boyutunda, görev yeri, cinsiyet ve mesleki hizmet yılı değişkenleri açısından ise duyarsızlaşma alt boyutun da anlamlı farklılıklar bulunmuştur.Keywords

Beden eğitimi öğretmeni, tükenmişlik, duygusal tükenme, duyarsızlaşma