Öğrencilerin Liderlik Yönelimlerinin İncelenmesi (Spor Bilimleri Fakültesi Örneği)
(An Investigation on Students' Leadership Orientations (The Sample of Faculty of Sports Sciences) )

Author : Elif DURSUN  , Aykut GÖKSEL  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-1
Page : 111-123
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.275
    


Summary

The present study aimed to examine the leadership orientations of the students of the faculty of sports sciences. Leadership orientations of the participants; gender, age, class, licensed sports status and taking leadership lessons were examined in terms of variables. The Study Group consists of a total of 325 students, 171 females and 154 males, studying at Gazi University Faculty of Sport Sciences in the 2021-2022 academic year. The Multi-Dimensional Leadership Orientations Scale (MLOS), developed by Dursun, Günay, and Yenel (2019), was used to determine the leadership orientations of the participants. Before proceeding with the analysis of the data, the normality test was performed and it was seen that the data were normally distributed. While analyzing the data, "T-test for Independent Samples" was used for pairwise comparisons and "One-Way Analysis of Variance" test was used for comparisons with more than two groups. "Pearson Correlation" analysis was conducted to examine the relationship between the leadership orientations of the participants and the age variable. As a result; There was a significant difference between the students' leadership orientations and the variable of taking leadership lessons. A statistically significant relationship was found between age and leadership orientations. However, there is no statistically significant difference between leadership orientations and gender, licensed sports and class variables.Keywords

Leadership, political leadership, charismatic leadershipAbstract

Bu çalışmada, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin liderlik yönelimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Katılımcıların liderlik yönelimleri; cinsiyet, yaş, sınıf, lisanslı spor yapma durumu ve liderlik dersi alma değişkenleri bakımından incelenmiştir. Çalışma Grubunu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 171’i kadın, 154’ü erkek olmak üzere toplam 325 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların liderlik yönelimlerinin belirlenmesinde Dursun, Günay ve Yenel (2019) tarafından geliştirilen Çok Yönlü Liderlik Yönelimleri Ölçeği (ÇYLYÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizine geçilmeden önce normallik testi yapılmış ve verilerin normal dağıldığı görülmüştür. Verilerin analiz edilirken, ikili karşılaştırmalar için “Bağımsız Örneklemler için T-testi”, ikiden fazla grubun bulunduğu karşılaştırmalarda ise “Tek Yönlü Varyans Analizi” testi yapılmıştır. Katılımcıların liderlik yönelimleri ile yaş değişkeni arasındaki ilişkiyi incelemek için “Pearson Korelasyon” analizi yapılmıştır. Sonuç olarak; öğrencilerin liderlik yönelimleri ile liderlik dersi alam değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Ayrıca, yaş ve liderlik yönelimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Fakat liderlik yönelimleri ile cinsiyet, lisanslı spor yapma ve sınıf değişkenleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma yoktur.Keywords

Liderlik, politik liderlik, karizmatik liderlik