Özel Eğitim Kurum Yöneticileri Perspektifinden Uyarlanmış Fiziksel Aktivite Uygulamaları: Fenomenolojik Bir Yaklaşım
(Adapted Physical Activity Applications from the Perspective of Special Education Center Administrators: A Phenomenological Approach )

Author : Halil SAROL  , Nazlı GÜLOĞLU, Rıfat Kerem GÜRKAN, Davut BUDAK  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-1
Page : 36-52
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.267
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, özel eğitim kurumlarının uyarlanmış fiziksel aktivite uygulamalarına olan bakış açılarının incelenmesidir. Fenomenolojik desende tasarlanmış olan bu nitel araştırmada, amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örneklem yöntemi kullanılmıştır. Belirlenen ölçütler doğrultusunda, araştırmanın çalışma grubunu Ankara’da uyarlanmış fiziksel aktivite programları uygulayan 10 (on) özel eğitim kurum yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada çalışma grubunda yer alan özel eğitim kurum yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Veriler içerik analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada güvenilirliği sağlamak amacı ile, Miles ve Huberman’ın (1994) güvenirlik formülü kullanılmış ve .85 bulunmuştur. Araştırma bulgularına göre; özel eğitim kurumlarında uyarlanmış fiziksel aktivite uygulamalarının fiziksel, psikolojik, sosyal ve akademik açıdan özel gereksinimli bireylere katkılar sağlıyor olması, bu uygulamalara yer verilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca kurumların özel gereksinimli bireylerin ebeveynleri tarafından tercih edilmelerinde de uyarlanmış fiziksel aktivite hizmeti sunulmasının önemli bir etken olduğu görülmektedir. Bu açıdan kurumların uyarlanmış fiziksel aktivite uygulamalarını müfredatlarına dâhil ettikleri ve mevcut uygulamaların içeriklerini bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturdukları belirtilmektedir. Kurumların uyarlanmış fiziksel aktivite uygulamalarına yönelik olarak alan düzenlemesi, ekipman seçimi ve nitelikli eğitmen seçimine önem verdikleri görülmektedir. Sonuç olarak, özel eğitim kurumlarında uyarlanmış fiziksel aktivitenin özel gereksinimli bireylere pek çok katkı sağladığı, kurumları tercih edilmede uyarlanmış fiziksel aktivite uygulamalarının önemli olduğu söylenebilir.Keywords

Uyarlanmış fiziksel aktivite, özel eğitim, özel gereksinimli bireylerAbstract

The aim of this research is to examine the perspectives of special education centers on adapted physical activity applications. In this qualitative study, which was designed in a phenomenological pattern, the criterion sampling method, one of the purposive sampling methods, was used. In line with the determined criteria, the study group of the research consists of 10 (ten) special education center administrators who implement adapted physical activity programs in Ankara. Personal information form and semi-structured interview form were used as data collection tools in the research. In the research, face-to-face interviews were conducted with the administrators of special education centers in the study group. The data were analyzed using the content analysis method. In order to ensure reliability in the research, Miles and Huberman's (1994) reliability formula was used and it was found to be .85. According to the research findings; The fact that adapted physical activity applications in special education centers contribute to individuals with physical, psychological, social and academic needs plays an important role in including these practices. In addition, it is seen that the provision of adapted physical activity services is an important factor in the preference of individuals with special needs by their parents. In this respect, it is stated that centers include adapted physical activity practices in their curricula and create the content of existing applications in line with the needs of individuals. It is seen that centers give importance to field arrangement, equipment selection and selection of qualified trainers for adapted physical activity practices. As a result, it can be said that adapted physical activity in special education centers contributes a lot to individuals with special needs, and adapted physical activity applications are important in choosing centers.Keywords

Adapted physical activity, special education, individuals with special needs