Chief Editor(s)

Cilt 10 Sayı 3


Chief Editor(s)

Doç. Dr. Ümit Doğan Üstün


Editor(s)

Hatay  2023
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Aysel KARACAOĞLU , Mehmet KARGÜN  
Ortaöğretim Öğrencilerinin Tenis Sporuna Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

 10-3, Pp,142-153

Analysing the Awareness Levels of Secondary School Students Regarding Tennis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.331
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fatih ATEŞ , Sinan UĞRAŞ  
Ders Dışı Sportif Etkinlere Tutum ile Okula Bağlanma Arasındaki İlişkide Sınav Kaygısının Düzenleyici Rolü

 10-3, Pp,277-295

The Moderation Role of Test Anxiety in the Relationship Between Attitudes Towards Extracurricular Sports Activities and School Attachment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.349
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet SARUHAN , Özhan BAVLI  
8 Haftalık Aikido Egzersizlerinin Genç Bireylerdeki Fizyolojik ve Psikolojik Etkileri

 10-3, Pp,296-308

Physiological and Psychological Effects of 8 Weeks of Aikido Exercises in Young Individuals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.350
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sinem PARLAKYILDIZ , Oğuz Hakan SÖZÜER  
Kadın Çalışanların Serbest Zaman Engelleri ile Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi

 10-3, Pp,309-321

Investigation of Life Satisfaction Levels and Leisure Constraints of Women Employees
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.352
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hande KÖSE , Çetin ÖZDİLEK, Halil BİŞGİN  
Pandemi Sürecinde Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunlarında Kazanılan Yeni Yöntemli Turizm Mirasları

 10-3, Pp,322-334

New Methodical Tourism Heritages Gained in Tokyo 2020 Summer Olympic Games Duiıng the Pandemic Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.353
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sema GEREK , Hikmet TURKAY  
Takım Sporcusu Üniversite Öğrencilerinin Prososyal ve Antisosyal Davranışlarının İncelenmesi

 10-3, Pp,335-344

Analyzing the Prosocial and Antisocial Behaviors of Varsity Team Athletes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.354
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Serdar CEYHUN ,Sevim Handan YILMAZ, Gökhan DOKUZOĞLU, Pınar KARACAN DOĞAN  
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sporda Tutkunluk ile Zihinsel Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 10-3, Pp,345-359

Examining the Relationship Between Sport Passion and Mental Resilience Levels of Sport Sciences Faculty Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.357
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yavuz Selim AĞAOĞLU , Mehmet KARGÜN  
Sporcu Öğrencilerin Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri ile Hedef Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 10-3, Pp,360-372

An Investigation of the Relationship Between Psychological Resilience Levels and Goal Commitment of Athlete Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.358
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Betül ALTINOK , Onur SARI  
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Mizah Yoluyla Başa Çıkma ile Sürekli Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 10-3, Pp,373-380

Investigation of the Relationship between Coping Through Humor and Trait Anxiety Levels of Sports Sciences Faculty Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.359
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Murat TUTAR , Ayhan SEVİNÇ  
Açık ve Kapalı Alan Egzersizlerinin Yaşam Kalitesine Etkisi

 10-3, Pp,381-397

The Effect of Outdoor and Indoor Exercises on Quality of Life
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.360
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cihan ULUN  
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Perspektifinden Kariyer Algısı: Bir Metafor Çalışması

 10-3, Pp,398-411

Career Perception from the Perspective of the Students of Sports Sciences Faculty: A Metaphor Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.363
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Serkan ÇELİK , İbrahim DALBUDAK  
Music's Impact on Physical Performance: A Study of Individuals Engaging in Fitness Activities

 10-3, Pp,154-165

Music's Impact on Physical Performance: A Study of Individuals Engaging in Fitness Activities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.336
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mert Kerem ZELYURT  
“Gol Kralı” Romanına Sosyolojik Yaklaşım: Elliler Türkiye’sinde Futbol ve Toplum

 10-3, Pp,412-430

Sociological Approach to the novel “ King of Goals”: Football and society in Turkey in the Fifties
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.365
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

ERKAN ÇİMEN , Mutlu AKBULUT  
Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Proaktif Kişilikleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 10-3, Pp,166-177

An Examination of the Correlation Between Proactive Personalities and Problem-Solving Abilities Among Sport Sciences Faculty Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.337
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Recep TEKİN , Halit HARMANCI, Oğuzhan YÜKSEL  
Direnç Bantları Kullanarak Farklı Setlerde Uygulanan Pliometrik Isınmaların Sıçrama Performansına Etkisi

 10-3, Pp,178-187

The Effect of Plyometric Warm-Ups Applied in Different Sets Using Resistance Bands on Jump Performance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.341
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Arslan KALKAVAN , Oğulcan GÜNER  
Investigation of Aggression Levels of Trabzonspor Fans

 10-3, Pp,188-202

Investigation of Aggression Levels of Trabzonspor Fans
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.342
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Muazzez ŞAŞMAZ ATAÇOCUĞU  
Akademik Bir Alan Olarak Spor Ekonomisi: Türkiye’de Spor Ekonomisi Tezleri ve Yaygın Temalar

 10-3, Pp,203-228

Sports Economics as an Academic Field: Sports Economics Theses and Common Themes in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.343
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Samet KIZILKAN , Ahmet MOR  
Elit Güreşçilerde Akut Sıvı Kaybının Bazı Fiziksel, Fizyolojik ve Performans Parametrelerine Etkisi

 10-3, Pp,229-242

The Effects of Acute Dehydration on Some Physical, Physiological and Performance Parameters in Elite Wrestlers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.344
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İlyas GÖRGÜT  
Fair Play Kapsamında Sporcularda Saygı Kavramı: Mecburiyet/ Ahlaki Yükümlülük

 10-3, Pp,243-264

The Concept of Respect in Athletes within the Scope of Fair Play: Obligation / Moral Duty
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.346
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Soner SİVRİ , Oğuz ÖZBEK  
Development of Sporting Capital Measurement

 10-3, Pp,265-276

Sportif Sermaye Ölçeği Geliştirilmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.347
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |