Sporcu Öğrencilerin Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri ile Hedef Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(An Investigation of the Relationship Between Psychological Resilience Levels and Goal Commitment of Athlete Students )

Author : Yavuz Selim AĞAOĞLU   , Mehmet KARGÜN  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2023
Number : 10-3
Page : 360-372
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.358
    


Summary

Bu araştırma sporcu öğrencilerin psikolojik sağlamlık ve hedef bağlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma nice araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli benimsenerek dizayn edilmiştir. Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği ile Hedef Bağlılığı Ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma grubunu 121’i erkek, 103’ü kadın olmak üzere toplam 223 öğrenci oluşturmaktadır.  Sporcu öğrencilerden elde edilen verilerin istatistiki işlemleri için IBM SPP 25.0 paket programından faydalanılmıştır. İstatistiki işlemlerin ardından orta çıkan bulgulara bakıldığında sporcu öğrencilerin psikolojik sağlamlık ve hedef bağlılık düzeyleri cinsiyet, ilgilenilen spor türü değişkenlerine göre anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Psikolojik sağlamlık ve hedef bağlılığı ölçekleri arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü ilişkisi ve psikolojik sağlamlığın hedef bağlılığının önemli ve anlamlı bir yordayıcısı olması araştırmanın önemli sonuçlarındandır.Keywords

Psikolojik sağlamlık, hedef bağlılığı, sporcu öğrenciAbstract

This study was designed to examine the relationship between psychological resilience and goal commitment of student-athletes. The research was designed by adopting the relational survey model, one of the nice research methods. Brief Psychological Resilience Scale and Goal Commitment Scale were used as data collection tools. The research group consisted of 223 students, 121 of whom were male and 103 of whom were female.  IBM SPP 25.0 package program was used for statistical processing of the data obtained from the student-athletes. After the statistical procedures, a significant difference was found in the psychological resilience and goal commitment levels of student-athletes according to the variables of gender and the type of sport of interest. The high level of positive relationship between psychological resilience and goal commitment scales and the fact that psychological resilience is an important and significant predictor of goal commitment are important results of the study.Keywords

Psychological resilience, goal commitment, student athlete