Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Perspektifinden Kariyer Algısı: Bir Metafor Çalışması
(Career Perception from the Perspective of the Students of Sports Sciences Faculty: A Metaphor Study )

Author : Cihan ULUN    
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2023
Number : 10-3
Page : 398-411
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.363
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, spor bilimleri alanında öğrenim gören lisans öğrencilerinin kariyer kavramına ilişkin algılarının metafor aracılığıyla incelenmesidir. Kariyer algısının, öğrencilerin kariyer hazırlığı ve başarısı açısından önemli bir bileşen olduğu düşünülmektedir. Çalışma, nitel araştırma türlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören toplam 192 öğrencinin “Kariyer …… gibidir. Çünkü ……” ifadelerini tamamlaması sonucunda elde edilmiştir. Elde edilen metaforların sıklıkları incelendiğinde en az iki tekrara sahip metaforlar sırasıyla büyükten küçüğe doğru; hayat (20), merdiven (10), para (10), yol (8), başarı (6), zorunluluk (6), gelişim (5), anahtar (4), buzdağı (4), çiçek (4), dağ (4), gelecek (4), ışık (4), kimlik (4), ağaç (3), altın (3), çocuk (3), kılıç (3), statü (3), basamak (2), elmas (2), ev (2), everest (2), fidan (2), ihtiyaç (2), kapı (2), lüks (2), misyon (2), ödül (2), su (2), tırmanmak (2) ve yıldız (2) ifadeleri olarak sıralanmıştır. Metafor bulguları incelendiğinde 192 geçerli metaforun oluşturduğu 7 kategori tespit edilmiştir. Katılımcıların ifade ettiği metaforlar ve gerekçeleri incelendiğinde büyük bir çoğunluğunun olumlu yönde kullanıldığı görülmüştür (f=146, %76.05). Çalışmada oluşturulan kategoriler incelendiğinde ise kategorilerin “Gelişim süreci (f=48, %25), Statü (f=35, 18.22), Yaşam Kalitesi (f=34, %17.70), Zorluk (f=30, %15.62), İhtiyaç/Gereklilik (f=30, %15.52), Risk (f=16, %8.33) ve Alım Gücü (f=4, %2.11)” başlıkları altında şekillendiği görülmüştür. Çalışma sonucunda katılımcıların kariyer kavramını “çalışma hayatlarına yönelik bir gelişim süreci, yaşam kaliteleri üzerinde etkin bir durum, toplumsal açıdan var olunan bir statü, insan hayatını sürdürme bakımından bir ihtiyaç/gereklilik, zorluklarla dolu, riskli ve bireylerin alım gücüyle yakından ilişkili bir süreç” olarak algıladıkları görülmüştür.Keywords

Spor yönetimi, mesleki gelişim, meslek algısıAbstract

The aim of this study is to examine the career perceptions of sports science students by metaphors. The study was carried out in a phenomenological pattern, one of the qualitative research types. Research data was obtained from a total of 192 students studying at Gazi University Faculty of Sports Sciences in the 2022-2023 academic year, saying "Career is like ... because..." It was obtained by completing the expressions. When the frequencies of the metaphors are examined, the metaphors with at least two repetitions are "life (20), stairs (10), money (10), road (8), success (6), obligation (6), development (5), key (4), iceberg (4), flower (4), mountain (4), future (4), light (4), identity (4), tree (3), gold (3), child (3), sword (3), status (3), step (2), diamond (2), house (2), everest (2), sapling (2), need (2), door (2), luxury (2), mission (2), reward (2), water (2), climbing (2) and star (2)”. When the metaphor findings were examined, 7 categories consisting of 192 valid metaphors were identified. When the metaphors expressed by the participants and their justifications were examined, it was seen that the majority of them were used in a positive. When the categories created in the study are examined, it is seen that the categories are "Development process (f=48, 25%), Status (f=35, 18.22), Quality of Life (f=34, 17.70%), Difficulty (f=30, 15.62%), Need/ It was seen that it was shaped under the headings "Necessity (f=30, 15.52%), Risk (f=16, 8.33%) and Purchasing Power (f=4, 2.11%)". As a result of the study, it was seen that the participants perceived the concept of career as a development process for their working lives, an effective situation on their quality of life, a social status, a need/requirement in terms of sustaining human life, a process full of difficulties, risky and closely related to the purchasing power of individuals.Keywords

Sports management, occupational development, occupation perception