Ortaöğretim Öğrencilerinin Tenis Sporuna Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
(Analysing the Awareness Levels of Secondary School Students Regarding Tennis )

Author : Aysel KARACAOĞLU  , Mehmet KARGÜN  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2023
Number : 10-3
Page : 142-153
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.331
    


Summary

Bu araştırma ortaöğretim düzeyinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin tenis sporuna yönelik farkındalık düzeylerinin incelenmesi amaçlanarak hazırlanmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemleri arasında yer alan tarama modeli benimsenerek hazırlanmıştır. Araştırma kapsamında araştırmacı tarafından hazırlanan demografik bilgi formunun yanı sıra üç alt boyuttan oluşan tenis spor farkındalık ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma grubunu %41’i erkek, %59’u kız olmak üzere toplam 400 öğrenci oluşturmuş. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin istatistiksel işlemlerinin belirlenmesi için verilerin normallik dağılımına bakılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edildikten sonra T-testi ve ANOVA testi istatistiksel işlemler için tercih edilmiştir. Elde edilen bulgulara bakıldığında katılımcıların tenise yönelik farkındalıklarında bilişsel ve duyuşsal alt boyutlarında cinsiyete göre anlamlı farklılık tespit edilirken devinişsel alt boyutta anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Öğrencilerin haftalık spor yapma durumuna göre yapılan analiz sonuçlarında duyuşsal alt boyutunda anlamlı farklılık tespit edilirken bilişsel ve devinişsel alt boyutlarında anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Öğrencilerin okul türü değişkenleri durumuna göre yapılan analiz sonuçlarında duyuşsal alt boyutunda anlamlı farklılık tespit edilirken bilişsel ve devinişsel alt boyutlarında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Öğrencilerin öğrenim görmekte oldukları sınıf durumu ile bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alt boyutları arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Ayrıca ölçekte yer alan sorulara verilen cevaplar neticesinde genel olarak ortaöğretim öğrencilerinin tenis sporuna yönelik farkındalıklarının bilişsel ve devinişsel olarak düşük düzeyde, duyuşsal olarak orta düzeyde olduğu araştırmanın bir diğer sonucudur.Keywords

Spor, tenis, farkındalıkAbstract

This study aimed to assess the level of awareness among secondary school students regarding tennis. The research was conducted using the survey model, which is a type of quantitative research approach. The researcher utilised a demographic information form, along with a tennis sport awareness scale that comprised of three sub-dimensions, as a means of collecting data. The research group comprises 400 students, with 41% being male and 59% being female. The normality distribution of the data was assessed to establish the appropriate statistical approaches for the investigation. Once it was shown that the data exhibited a normal distribution, the statistical techniques of T-test and ANOVA test were selected. Upon examination of the acquired findings, a notable disparity was observed in the tennis awareness of the participants in the cognitive and affective sub-dimensions based on gender, however no significant disparity was observed in the cognitive sub-dimension. The examination of the students' weekly sports practise revealed a substantial disparity in the affective sub-dimension, but no notable disparity in the cognitive and kinesthetic sub-dimensions. The research revealed a substantial disparity in the affective sub-dimension among students based on their school type. However, no significant disparities were seen in the cognitive and kinesthetic sub-dimensions. There was no discernible disparity observed in the cognitive, emotive, and kinesthetic sub-dimensions based on the students' class position. Furthermore, the research findings indicate that secondary school pupils generally possess a low degree of cognitive and psychomotor skills awareness regarding tennis activity, but their affectivity level is somewhat developed.Keywords

Sports, tennis, awareness