Abstract


Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Perspektifinden Kariyer Algısı: Bir Metafor Çalışması

Bu çalışmanın amacı, spor bilimleri alanında öğrenim gören lisans öğrencilerinin kariyer kavramına ilişkin algılarının metafor aracılığıyla incelenmesidir. Kariyer algısının, öğrencilerin kariyer hazırlığı ve başarısı açısından önemli bir bileşen olduğu düşünülmektedir. Çalışma, nitel araştırma türlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören toplam 192 öğrencinin “Kariyer …… gibidir. Çünkü ……” ifadelerini tamamlaması sonucunda elde edilmiştir. Elde edilen metaforların sıklıkları incelendiğinde en az iki tekrara sahip metaforlar sırasıyla büyükten küçüğe doğru; hayat (20), merdiven (10), para (10), yol (8), başarı (6), zorunluluk (6), gelişim (5), anahtar (4), buzdağı (4), çiçek (4), dağ (4), gelecek (4), ışık (4), kimlik (4), ağaç (3), altın (3), çocuk (3), kılıç (3), statü (3), basamak (2), elmas (2), ev (2), everest (2), fidan (2), ihtiyaç (2), kapı (2), lüks (2), misyon (2), ödül (2), su (2), tırmanmak (2) ve yıldız (2) ifadeleri olarak sıralanmıştır. Metafor bulguları incelendiğinde 192 geçerli metaforun oluşturduğu 7 kategori tespit edilmiştir. Katılımcıların ifade ettiği metaforlar ve gerekçeleri incelendiğinde büyük bir çoğunluğunun olumlu yönde kullanıldığı görülmüştür (f=146, %76.05). Çalışmada oluşturulan kategoriler incelendiğinde ise kategorilerin “Gelişim süreci (f=48, %25), Statü (f=35, 18.22), Yaşam Kalitesi (f=34, %17.70), Zorluk (f=30, %15.62), İhtiyaç/Gereklilik (f=30, %15.52), Risk (f=16, %8.33) ve Alım Gücü (f=4, %2.11)” başlıkları altında şekillendiği görülmüştür. Çalışma sonucunda katılımcıların kariyer kavramını “çalışma hayatlarına yönelik bir gelişim süreci, yaşam kaliteleri üzerinde etkin bir durum, toplumsal açıdan var olunan bir statü, insan hayatını sürdürme bakımından bir ihtiyaç/gereklilik, zorluklarla dolu, riskli ve bireylerin alım gücüyle yakından ilişkili bir süreç” olarak algıladıkları görülmüştür.Keywords

Spor yönetimi, mesleki gelişim, meslek algısı


Reference