Abstract


Kadın Çalışanların Serbest Zaman Engelleri ile Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi

Kadın çalışanların serbest zaman katılımında belirli engellerle karşılaştıkları ve bunun sonucunda yaşam doyumlarında düşüş yaşadıkları düşünülmektedir. Bu ilişkisel çalışma, çalışan kadınların serbest zaman kısıtlamaları ve yaşam doyumu düzeylerini ve bunların birbirleriyle ve çeşitli demografik özelliklerle ilişkisini değerlendirmiştir. Kolayda örnekleme yoluyla seçilen toplam 210 katılımcı (ortalama yaş 31.29 ± 7.02 yıl) Serbest Zaman Engelleri Ölçeği (SZEÖ) ve Yaşam Doyum Ölçeğini (YDÖ) doldurmuştur. Veriler tanımlayıcı istatistikler, ANOVA, MANOVA ve Pearson korelasyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Ortalama SZEÖ ve YDÖ puanları yaş, medeni durum veya egzersiz katılımına göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p>.05). YDÖ ve SZEÖ 'tesisler' alt ölçeğindeki ortalama puanlar arasında zayıf bir negatif korelasyon vardır (r=-.156; p<.05), bu da serbest zaman katılımına yönelik tesisle ilgili engellerdeki artışın kadın çalışanlarda daha düşük yaşam doyumu ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Çalışan kadınlar arasında yaşam doyumu ile ilişkili diğer faktörleri belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır.Keywords

Serbest zaman, yaşam doyumu, serbest zaman engelleri


Reference