8 Haftalık Aikido Egzersizlerinin Genç Bireylerdeki Fizyolojik ve Psikolojik Etkileri
(Physiological and Psychological Effects of 8 Weeks of Aikido Exercises in Young Individuals )

Author : Mehmet SARUHAN  , Özhan BAVLI  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2023
Number : 10-3
Page : 296-308
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.350
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, 8 haftalık Aikido egzersizlerinin genç bireylerdeki statik denge, dinlenik nabız, saldırganlık, durumluk kaygı ve özgüven düzeylerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya yaş ortalamaları 20,47 ± 1,52 yıl, boy ortalamaları 167 ± 9,8 cm, kilo ortalamaları 60,1±8,58 olan ve daha önce Aikido egzersizlerine katılmamış, toplam 30 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara 8 hafta boyunca haftada 2 gün, 90 dk. olacak şekilde lisanslı eğitmen tarafından temel Aikido egzersizleri uygulanmıştır. Çalışma öncesi ve çalışma sonrasında katılımcıların dinlenik nabız ölçümleri, statik denge performansları, saldırganlık, durumluk kaygı ve özgüven puanları test edilmiştir. Flamingo denge testi, damar atım testi, Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği (1992), Özgüven ölçeği (Akın 2007), Durumluk Kaygı Ölçeği (Spielberger ve ark., 1970) veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. SPSS programı veri analizi için kullanılmış ve bulgular p<0,05 düzeyinde anlamlı kabul edilmiştir. Analizler sonucunda; Dinlenik nabız puanları hariç diğer tüm kategorilerde, çalışma öncesi ve çalışma sonrasında anlamlı fark olduğu sonucuna varılmıştır (p<0,05). Cinsiyetler karşılaştırıldığında ise; gözlemlenen tüm değişkenler açısından cinsiyetlere göre istatistiksel anlamda farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Bu bulgulara dayanarak; 8 haftalık Aikido egzersizleri genç bireylerin statik denge performanslarını geliştirmek, saldırganlık, özgüven ve durumluk kaygı puanlarına olumlu etki yapmak için tercih edilebilecek bir egzersiz metodu olduğu söylenebilir.



Keywords

Aikido, denge, saldırganlık, durumluk kaygı, özgüven



Abstract

The aim of this study is to investigate the effects of 8 weeks of Aikido exercises on static balance, resting heart rate, aggression, state anxiety, and self-confidence levels in young individuals. The study included 30 volunteers with an average age of 20.47 ± 1.52 years, average height of 167 ± 9.8 cm, and average weight of 60.1±8.58 kg, who had not previously participated in Aikido exercises. Participants were voluntarily enrolled in the study and received basic Aikido exercises twice a week for 90 minutes, administered by a licensed instructor, over the course of 8 weeks. Resting heart rate measurements, static balance performance, aggression, state anxiety, and self-confidence scores of the participants were assessed before and after the study. The Flamingo balance test, pulse rate test, Buss-Perry Aggression Scale (1992), Self-confidence scale (Akın 2007), and State Anxiety Scale (Spielberger et al., 1970) were used as data collection tools. The SPSS program was used for data analysis, and findings were considered significant at p<0.05. As a result of the analyses, it was concluded that there was a significant difference in all categories except resting heart rate scores between pre- and post-study measurements (p<0.05). When comparing genders, no statistically significant differences were observed in terms of all observed variables (p>0.05). Based on these findings, it can be stated that 8 weeks of Aikido exercises can be a preferred exercise method to improve the static balance performance and have a positive impact on aggression, self-confidence, and state anxiety scores in young individuals.



Keywords

Aikido, balance, aggression, state anxiety, self-confidence