Pandemi Sürecinde Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunlarında Kazanılan Yeni Yöntemli Turizm Mirasları
(New Methodical Tourism Heritages Gained in Tokyo 2020 Summer Olympic Games Duiıng the Pandemic Process )

Author : Hande KÖSE  , Çetin ÖZDİLEK, Halil BİŞGİN  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2023
Number : 10-3
Page : 322-334
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.353
    


Summary

Japonya yaşadığı deprem, tusunami ve Fukushima nükleer reaktör kazası sonrası turizm sektöründe oluşan güven ve imaj kaybını düzeltmek amacıyla Tokyo 2020 oyunlarını kaldıraç olarak kullanmayı planlamıştır. Fakat yaşanan pandemi krizi nedeniyle; oyunların sınırlı katılımla yapılması, planlanan turizm hedeflerine ulaşmayı engelleyeceği düşüncesiyle yeni yöntemler ve projeler geliştirilmiştir. Oyunlarda kullanılan projeler IOC den tam destek alarak daha sonraki oyunlarda da kullanılması için öneriler listesine eklenmiştir. Bu kapsamda araştırmamızda nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılarak oyunlar için üretilen yeni yöntemli turizm miraslarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmamızda projeler; agora evleri, dijitalleşme, sanatsal çalışmalar ve milli kimliği sergileme kapsamında değerlendirilmiş olup olimpiyat tarihinde ilkleri incelemesi yönünden önem taşımaktadır.Keywords

Tokyo 2020, turizm, miras, pandemiAbstract

Japan intended to utilise the Tokyo 2020 games as a means to regain the confidence and rectify the damage to the tourism industry caused by the earthquake, tsunami, and Fukushima nuclear reactor incident. Nevertheless, in response to the pandemic crisis, novel strategies and initiatives were devised with the intention of organising the games with restricted participation, thereby mitigating the achievement of the intended tourism objectives. The projects utilised in the games received complete endorsement from the IOC and were included in the roster of recommendations for future game implementations. Our research in this context focuses on analysing the newly developed methodical tourism heritages for the games. We used the document analysis technique, which is a qualitative research method. Our research focused on evaluating projects related to agora houses, digitalization, artistic works, and the exhibition of national identity. It is significant as it allows for the examination of Olympic history's pioneering achievements.Keywords

Tokyo 2020, tourism, heritage, Pandemic