Abstract


Sporcu Öğrencilerin Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri ile Hedef Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bu araştırma sporcu öğrencilerin psikolojik sağlamlık ve hedef bağlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma nice araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli benimsenerek dizayn edilmiştir. Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği ile Hedef Bağlılığı Ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma grubunu 121’i erkek, 103’ü kadın olmak üzere toplam 223 öğrenci oluşturmaktadır.  Sporcu öğrencilerden elde edilen verilerin istatistiki işlemleri için IBM SPP 25.0 paket programından faydalanılmıştır. İstatistiki işlemlerin ardından orta çıkan bulgulara bakıldığında sporcu öğrencilerin psikolojik sağlamlık ve hedef bağlılık düzeyleri cinsiyet, ilgilenilen spor türü değişkenlerine göre anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Psikolojik sağlamlık ve hedef bağlılığı ölçekleri arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü ilişkisi ve psikolojik sağlamlığın hedef bağlılığının önemli ve anlamlı bir yordayıcısı olması araştırmanın önemli sonuçlarındandır.Keywords

Psikolojik sağlamlık, hedef bağlılığı, sporcu öğrenci


Reference