Current Issue

Volume 9 Issue 1 April 2022


Hatay  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Recep CENGİZ , Hakan SUNAY, Bayram KAYA  
Analyzing the Relationship Between Empathic Tendencies, Decision-Making Styles and Communication Skills of Faculty of Sport Sciences Students Issue 9-1,(9-1) Pp, 1-10
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Empatik Eğilimleri, Karar Verme Stilleri ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.228
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Burak GÜRER  
Tenisçilerin Serbest Zamanda Algıladıkları Özgürlüğün Yaşam Doyumuna Etkisi Issue 9-1,(9-1) Pp, 141-153
The Effect of Tennis Players' Perceived Freedom in Leisure on Life Satisfaction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.279
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Getaye F. GELAW  
Ethiopian Elite Female Long-Distance Runners’ Some Physical and Physiological Characteristics Issue 9-1,(9-1) Pp, 11-23
Ethiopian Elite Female Long-Distance Runners’ Some Physical and Physiological Characteristics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.259
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Meltem CEYLAN GENCİGÖR ,Sinan AKIN, Ceren GÜMÜŞGÜL  
Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Boş Zaman Sıkılma Algılarının İncelenmesi Issue 9-1,(9-1) Pp, 24-35
Investigation of Secondary School Students' Perceptions of Leisure Boredom in the Distance Education Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.266
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Halil SAROL , Nazlı GÜLOĞLU, Rıfat Kerem GÜRKAN, Davut BUDAK  
Özel Eğitim Kurum Yöneticileri Perspektifinden Uyarlanmış Fiziksel Aktivite Uygulamaları: Fenomenolojik Bir Yaklaşım Issue 9-1,(9-1) Pp, 36-52
Adapted Physical Activity Applications from the Perspective of Special Education Center Administrators: A Phenomenological Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.267
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet DEVECİ , Mehtap YILDIZ  
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinde Değer Beklentilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Issue 9-1,(9-1) Pp, 53-80
Examining the Views of Physical Education Teachers on Value Expectations in Physical Education and Sports Activities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.268
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Osman ÇALIŞKAN , Alparslan ÜNVEREN  
Comparison of Professional Burnout Levels of Physical Education and Sports Teachers Working in Provincial Centers and Rural Areas Issue 9-1,(9-1) Pp, 81-94
İl Merkezlerinde ve Taşrada Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.272
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gökhan ÇAKMAK , Zekiye BAŞARAN, Adem KARATUT  
Examination of Football Fans' Levels of Psychological Commitment to the Team, Fanaticism and Happiness Issue 9-1,(9-1) Pp, 95-110
Futbol Taraftarlarının Takıma Psikolojik Bağlılık, Fanatiklik ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.274
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Elif DURSUN , Aykut GÖKSEL  
Öğrencilerin Liderlik Yönelimlerinin İncelenmesi (Spor Bilimleri Fakültesi Örneği) Issue 9-1,(9-1) Pp, 111-123
An Investigation on Students' Leadership Orientations (The Sample of Faculty of Sports Sciences)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.275
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Berna CAN , Ercan POLAT  
Tüketicilerin Karar Verme Tarzları, Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği ve Algılanan Riskin Saatin Almaya Etkisi (Spor Malzemelerine Yönelik Bir Araştırma) Issue 9-1,(9-1) Pp, 124-140
The Decision Making Styles of Consumer, Motivated Consumer Innovation and the Effect of Perceived Risk on Purchasing (A Research On Sporting Goods)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.276
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |