Current Issue

Volume 9 Issue 3


Hatay  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Fevzi YALVUÇ , Unal KARLI  
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinde Mesleki Öz-Yeterlik ve Yenilikçi Tutum Issue 9-3,(9-3) Pp, 294-312
Occupational Self-Efficacy and Innovativeness Attitudes of Physical Education and Sport Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.283
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Didem Gülçin KAYA , Yaşar İsmail GÜLÜNAY, Hasan Onur KOCAER  
Reasons Why Gym Members Tend to Exercise in the Age of New Normals Issue 9-3,(9-3) Pp, 409-424
Reasons Why Gym Members Tend to Exercise in the Age of New Normals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.320
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Seçkin DOĞANER , Velittin BALCI  
Soğuk Savaş Siyasetinin Spora Yansıyan Etkileri Issue 9-3,(9-3) Pp, 425-442
Effects of Cold War Politics Reflected on Sports
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.321
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yeliz ILGAR DOĞAN , Bilge ŞAHİN  
Açık Rekreasyon Alanı Ziyaretçilerinin Aktivitelere Katılım Durumlarına Göre Yenilenme Deneyimi ve Deneyimleme Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi Issue 9-3,(9-3) Pp, 443-455
Investigation of Renewal Experience and Experience Quality Levels of Open Recreation Area Visitors According to Their Participation in Activities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.322
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Caner YARAŞ , Halit HARMANCI  
The Effect of Dynamic Core Exercises on Body Composition and Some Bio Motor Skills in Young Male Football Players Playing in the Youth Field Issue 9-3,(9-3) Pp, 456-469
Altyapıda Oynayan Genç Erkek Futbolcularda Dinamik Core Egzersizlerinin Vücut Kompozisyonuna ve Bazı Biyomotor Yetilere Etkisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.324
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Adem YAPICI  
Bilek Güreşi Sporcularının Antrenman ve Müsabaka Dönemi Beslenme Alışkanlıkları ve Ergojenik Yardımcı Kullanımlarının İncelenmesi Issue 9-3,(9-3) Pp, 470-483
Investigation of Nutrition Habits and Ergogenic Aid Uses of Arm Wrestling Athletes during Training and Competition Periods
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.325
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat Bekleyiş APAYDIN , Samet SİTTİ  
Covid-19 Salgını Döneminde Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi Üyelerinin Egzersiz Bağımlığının Araştırılması Issue 9-3,(9-3) Pp, 313-322
An Investigation of the Exercise Addiction of Sports and Social Life Center Members during the Covid-19 Pandemic Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.285
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat ATASOY , Meryem ALTUN EKİZ  
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri ile Etkili İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Issue 9-3,(9-3) Pp, 323-333
Investigation of the Relationship Between Classroom Leadership Teaching Skills and Effective Communication Skills of Sport Sciences Faculty Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.290
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hanife ALKAN , Nazmi SARITAŞ, Murat KOÇ, Betül COŞKUN  
Elit Kick Boks Sporcularının Antropometrik Özellikleri, Dikey Sıçrama Yüksekliği ve Omurga Esnekliğinin Kategorilere Göre İncelenmesi Issue 9-3,(9-3) Pp, 334-345
Investigation of the Anthropometric Features, Vertical Jump Height, and Spine Flexibility of Elite Kickboxers According to the Categories
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.311
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Akay SÜNER , Neslişah AKTAŞ ÜSTÜN  
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Akademik Personelinin Mesai İçi Boş Zaman Değerlendirme Biçimlerinin Sağlık Algıları Üzerindeki Etkisi Issue 9-3,(9-3) Pp, 346-355
The Effect of Hatay Mustafa Kemal University Academic Staff's Workplace Leisure Preferences on Health Perceptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.312
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Arslan KALKAVAN , Emin ÖZDEMİR  
Profesyonel Futbolcuların Tükenmişlik Düzeylerinin Araştırılması Issue 9-3,(9-3) Pp, 356-371
A Research on the Burnout Levels of Professional Footballers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.314
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sercan KURAL , Oğuz ÖZBEK  
Taraftar Sosyal Kimlik Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Issue 9-3,(9-3) Pp, 372-380
Validity and Reliability Study of the Fan Social Identity Scale
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.315
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bahar GÜLER , Barış MERGAN, Mehmet KARGÜN, Ömer Faruk YAZICI  
Sporcuların Akılcı ve Sezgisel Karar Verme Stilleri ile Zihinsel Hazır Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Issue 9-3,(9-3) Pp, 381-396
Investigation of the Relationship Between Rational and Intuitive Decision-Making Styles of Athletes and Their Levels of Mental Readiness
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.317
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aytül EYNUR , Çetin ÖZDİLEK, Mustafa Said ERZEYBEK  
Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Spora Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi Issue 9-3,(9-3) Pp, 397-408
An Investigation of Sports Commitment Levels of Dumlupınar University Faculty of Sports Sciences Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.318
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |