Üniversite Öğrencilerine İlişkin Yurt Dışı Kariyer Niyeti Ölçeğinin Geliştirilmesi
(Development of the International Career Intention Scale for University Students )

Author : Onur Mutlu YAŞAR  , Murat TURĞUT, Caner ÖZGEN, Oğuz GÜRKAN  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2024
Number : 11-1
Page : 54-64
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.367
    


Summary

Yurtdışı kariyer süreçleri özellikle küreselleşmenin de artmasıyla birlikte birçok birey için artık bir seçenek halini almıştır. Bireylerin yurt dışı kariyer motivasyonu için birden çok itici ve çekici faktörden bahsetmek mümkündür. Özellikle üniversite öğrencileri ve yeni mezun bireyler, ekonomik ve sosyal faktörler nedeniyle yurtdışında çalışmaya ilgi duymakta, yurtdışında çalışarak daha iyi bir gelire, daha iyi çalışma koşullarına ve daha yüksek yaşam standartlarına sahip olabileceklerini düşünmektedirler. Bu noktadan hareketle özellikle genç bireylerin yut dışı kariyer niyetlerinin arttığı ifade edilebilir. Bu bağlamda araştırmanın amacı Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde spor kapsamlı eğitim alan öğrencilerin yurt dışı kariyer niyetlerine ilişkin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. İlgili literatürden yola çıkarak sağlam teorik altyapıya sahip Yurt Dışı Kariyer Niyeti (YDKN) ölçeğini geliştirmek için Churchill'in (1979) ölçek geliştirme basamakları sürecinden yararlanılmıştır. Literatür taramasının ardından yurt dışı kariyer niyeti olduğunu ifade eden 11 öğrenci ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yurt dışı kariyer niyeti fenomeninin yapılarını tespit edebilmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi (AFA) uygulanmıştır Yapılan analizler neticesinde ortaya çıkan yapının istatistiksel olarak doğrulanabilmesi amacıyla doğrulayıcı faktör analiz (DFA) den yararlanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda 4 boyutlu 11 ifadeli nihai model DFA ile test edilmiş ve model ile veri arasında mükemmel uyumun olduğu analiz sonucunda ortaya konulan değerlerin literatürde ifade edilen referans değerlerin üzerinde olması ile kanıtlanmıştır (X²: 89,249, X²/df:2,41, GFI: ,94, AGFI:90, CFI: ,97, TLI:96, IFI: ,97, RMSEA: ,076). Analizler neticesinde araştırma kapsamında geliştirilen YDKN ölçeğinin geçerlik ve güvenirliliği istatistiksel olarak kanıtlanmıştır. Sonuç olarak üniversite öğrencilerine yönelik yurt dışı kariyer niyetini ölçek için tasarlanan, Yurt Dışı Kariyer Niyeti isimli ölçme aracı geliştirilmiştir.Keywords

Üniversite, öğrenci, kariyer, niyet, yurtdışıAbstract

Nowadays, pursuing a career overseas has become a viable choice for numerous individuals. The motivation for individuals to pursue careers abroad is influenced by a combination of various push and pull factors. University students and recent graduates, particularly, express a strong inclination towards seeking employment opportunities abroad, driven by economic and social considerations. They believe that working overseas offers the potential for higher income, improved working conditions, and an elevated standard of living. The objective of this research is to create a scale that is both valid and reliable in measuring the career intentions of students who are studying sports at universities in the Republic of Turkey. The international career intention scale was developed using Churchill's (1979) scale development steps, which are supported by relevant literature and provide a strong theoretical foundation. Following the completion of the literature review, a series of comprehensive interviews were carried out with 11 students who explicitly stated their desire to pursue a career overseas. Explanatory factor analysis (EFA) was utilized to ascertain the underlying structures of the International Career Intention Scale phenomenon. Confirmatory factor analysis (CFA) was employed to statistically validate the structure that emerged from the analyses. After analyzing the data, a final model with 4 dimensions and 11 expressions was tested using DFA. The results of the analysis showed that the values obtained indicate a perfect fit between the model and the data. These values, which include X²: 89.249, X²/df: 2.41, GFI: .94, AGFI: .90, CFI: .97, TLI: .96, IFI: .97, and RMSEA: .076, are higher than the reference values found in the literature. The statistical analysis has confirmed the validity and reliability of the YDKN scale developed for this research.Keywords

University, student, career, intention, abroad