Açık ve Kapalı Alan Egzersizlerinin Yaşam Kalitesine Etkisi
(The Effect of Outdoor and Indoor Exercises on Quality of Life )

Author : Murat TUTAR  , Ayhan SEVİNÇ  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2023
Number : 10-3
Page : 381-397
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.360
    


Summary

Dünya Sağlık Örgütü, hareketsizliğin neden olduğu, erken ölüm, hastalıklara yakalanma sebeplerinin yanında, sağlık sorunlarının toplumların üzerine getirdiği ekonomik yük ile ilişkisi nedeniyle dünya çapında fiziksel aktiviteyi teşvik etmenin önemini vurgulamaktadır. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi, sağlığın fiziksel, psikolojik ve sosyal yönlerini kapsayan çok boyutlu bir kavramdır ve genellikle önemli bir sağlık hizmeti sonuç ölçütü olarak kabul edilir. Doğa ile etkileşimin stresi ve zihinsel yorgunluğu azalttığı, insanların sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirdiği gösterilmiştir. Açık alanda yapılan fiziksel aktivitenin aynı fiziksel aktiviteyi kapalı bir ortamda yapmaktan daha fazla fayda sağlayabileceği yönünde önerilere yol açmıştır. Fiziksel aktivitenin toplum sağlığı üzerindeki etkisi ve açık alanda bir eğitmen eşliğinde bilinçli bir şekilde yapılan düzenli fiziksel aktivitelerin ekonomik açıdan da herkes için daha ulaşılabilir olabileceği düşünüldüğünde özellikle kapalı alanlarda yapılan aktivitelerden farkını ortaya koymak önemli olabileceği düşünülmüştür. İstanbul ilinde kapalı alanda, belirlenen fitness merkezilerinde ve açık alanda yani parklarda düzenli olarak egzersiz yapan ve gönüllü olarak araştırmaya katılmak isteyen erkek (n=40) ve kadın (n=40) bireyler rastgele seçim yöntemiyle araştırmaya dahil edilmiştir. Veriler online olarak SF-12 Yaşam Kalitesi Değerlendirme Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler online olarak SF-12 Yaşam Kalitesi Değerlendirme Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS for Windows 22 programında analiz edilmiştir. Yaşam kalitesinin fiziksel ve mental bileşen puanları açık ve kapalı alanda egzersiz yapma durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermemektedir (p>0,05). Kapalı alanda egzersiz yapan kişilerin fiziksel bileşen puanı antrenman sıkılığına ve antrenman yapılan süreye göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermektedir (p<0,05). Elde edilen sonuçlara göre açık ve kapalı alanlarda egzersiz yapmanın yaşam kalitesine etkisi olmadığı bulunmuştur.Keywords

Açık alan egzersiz, fiziksel aktivite, kapalı alan egzersiz, yaşam kalitesiAbstract

The World Health Organization emphasizes the importance of promoting physical activity worldwide because of the causes of inactivity, premature death, disease, as well as the relationship of health problems with the economic burden on societies. Health-related quality of life is a concept that includes physical, psychological and social elements and is an important outcome measure in health services. Interaction with nature has been shown to reduce stress and mental fatigue, improve people's health and quality of life. These findings have led to suggestions that physical activity done outdoors may provide more benefits than doing the same physical activity in an indoor setting. Considering the effect of physical activity on public health and the fact that regular physical activities carried out consciously in the presence of an instructor in the open area can be more accessible to everyone from an economic point of view, it is thought that it may be important to distinguish it from the activities performed especially in closed areas. Male (n=40) and female (n=40) individuals who regularly exercise indoors, in designated fitness centers and outdoor areas, ie in parks, and who want to participate in the research voluntarily in the province of Istanbul were included in the study by random selection method. The data were collected online using the SF-12 Quality of Life Assessment Scale and were analyzed SPSS for Windows 22. The physical and mental component scores of qualities of life did not show a statistically significant difference compared to the status of exercising indoors and outdoors (p>0.05). The physical component score of people who exercised indoors showed a statistically significant difference according to training tightness and training time (p<0.05). According to the results, there was no statistical difference between the quality-of-life effects of exercising in indoor and outdoor areas. More research is needed on this topic.Keywords

Outdoor exercise, physical activity, indoor exercise, quality of life