Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Mizah Yoluyla Başa Çıkma ile Sürekli Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Investigation of the Relationship between Coping Through Humor and Trait Anxiety Levels of Sports Sciences Faculty Students )

Author : Betül ALTINOK  , Onur SARI  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2023
Number : 10-3
Page : 373-380
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.359
    


Summary

Çalışmamızda üniversite öğrencilerinin mizah yoluyla başa çıkma düzeyleri ile algılanan stres düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak, Martin (1996) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Yerlikaya (2009) tarafından yapılan Mizah Yoluyla Başa Çıkma Ölçeği (MYBÇÖ) ile birlikte Spielberg ve arkadaşları (1964) tarafından geliştirilen Türkçeye uyarlaması Öner ve Le Compte (1983) tarafından yapılan Sürekli Kaygı Envanteri (Trait Anxiety Inventory-STAI Form TX-II) kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinden oluşmak olup örnekleklem grubu ise kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenimine devam eden 135 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin mizah yoluyla başa çıkma düzeyleri ile sürekli kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? şeklindeki araştırma sorusuna yanıt alabilmek için öğrencilerin Mizah yoluyla başa çıkma ölçeği ve sürekli kaygı ölçeğinden elde ettikleri toplam puanlar arasında ilişkiyi belirleyebilmek için Pearson korelasyon katsayıları incelenmiştir. Ayrıca kullanılan ölçeklerin geçerli ve güvenilir olup olmadığını belirlemek amacıyla reliability analysis uygulanmış ve Cronbach alpha değerleri hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin mizah yoluyla başa çıkma düzeyleri ile sürekli kaygı düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Daha sonra sürekli kaygı, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin mizah yoluyla başa çıkma düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısı mıdır? şeklindeki araştırma sorusuna yanıt alabilmek için linear regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre algılanan kaygı seviyesinin, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin mizahla başa çıkmalarının negatif yönde anlamlı bir yordayıcısı olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, mizah yoluyla başa çıkma becerileri arttığı durumlarda, öğrencilerin günlük rutin yaşamlarında sürekli kaygı seviyelerinin azaldığı saptanmıştır. Sonuç olarak göre mizahın öğrencilerde oluşan kaygı durumlarından daha az etkilenmelerinde etkin bir rolü olduğu düşünülebilir.Keywords

Mizah yoluyla başa çıkma, kayıg, sürekli kaygı, ünversite öğrencisiAbstract

Our study aims to examine the relationship between university students' levels of coping through humor and their perceived stress levels. As data collection tools in the study, “The Humor Coping Scale”developed by Martin (1996) and adapted to Turkish by Yerlikaya (2009) and “Trait Anxiety Inventory-STAI Form TX-II” developed by Spielberg et al. (1964) and adapted to Turkish by Öner and Le Compte (1983) were used as data collection tools. The population of the research consists of students of the Faculty of Sports Sciences, and the sample group consists of 135 students who continue their education at Kütahya Dumlupınar University Faculty of Sports Sciences in the 2022-2023 academic year, selected by convenience sampling method. Is there a significant relationship between students' levels of coping with humor and their trait anxiety levels? In order to answer the research question, Pearson correlation coefficients were examined to determine whether there was a relationship among the total scores obtained by the students from the Humorous Coping Scale and the Trait Anxiety Scale. In addition, reliability analysis was applied and Cronbach alpha values were calculated to determine whether the scales used were valid and reliable. According to the research results; It was determined that there was a significant negative relationship between the level of coping with humor and trait anxiety levels of students of the faculty of sports sciences. After is trait anxiety a significant predictor of sports science faculty students' levels of coping through humor? Linear regression analysis was applied to get an answer to the research question. According to the analysis results, it was determined that the perceived anxiety level was a negative and significant predictor of sports science faculty students' ability to cope with humor. As a result, it was determined that students' trait anxiety levels decreased in their daily routine lives when coping skills through humor increased. It could be thought that humor plays an effective role in making students less affected by anxiety.Keywords

Coping with humor, anxiety, trait anxiety, university students