Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sporda Tutkunluk ile Zihinsel Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Examining the Relationship Between Sport Passion and Mental Resilience Levels of Sport Sciences Faculty Students )

Author : Serdar CEYHUN   ,Sevim Handan YILMAZ, Gökhan DOKUZOĞLU, Pınar KARACAN DOĞAN  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2023
Number : 10-3
Page : 345-359
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.357
    


Summary

Sporda rekabetin artmasıyla paralel olarak sporcuların sadece fiziksel olarak hazır bulunuşluğun yeterli olmadığı bunun yanında zihinsel olarak hazır bulunuşluğun da gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Bu hazır bulunuşluk kavramını en iyi tanımlayan unsurlardan biri de zihinsel dayanıklılıktır. Bu araştırma spor bilimleri fakültesindeki öğrencilerinin sporda tutkunluk düzeyleriyle zihinsel dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.  Araştırma ilişkisel tarama modeliyle tasarlanmış olup ver toplanma amacı ile kullanılan anket üç bölümden oluşmuştur. İlk bölüm demografik bilgiler, ikinci bölüm Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri ve üçüncü bölüm ise Sporda Tutkunluk Ölçeğinden oluşmaktadır. Veriler, etik izinler alınarak Google formlar aracılığıyla katılımcılara ulaştırılmış ve araştırmaya katılımda gönüllülükleri dikkate alınmıştır. Araştırma grubu; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan, kolay ulaşılabilir örneklem alma yöntemi ile belirlenen, 138 kadın, 172 erkek, toplam 310 öğrenciden oluşmaktadır. İstatistiksel açıdan, frekans ve yüzde hesaplamaları, güvenirlik katsayısı hesaplamaları korelasyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizi ve Manova analizi yapılmıştır. Araştırma bulgularında sporda zihinsel dayanıklılığın güven ve devamlılık alt boyutları ile sporda tutkunluk alt boyutları arasında ilişki olduğu, katılımcıların cinsiyet, haftalık spor yapma sıklığı ve spor geçmişi değişkenlerinde anlamlı farkın olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerinin spora katılımlarının uyumlu bir tutku ile desteklenmiş olduğu durumlarda, katılım durumları ile ilgili sporcunun kişisel değerleri ve yaşamının diğer alanları ile uyumlu olduğu, katılımcıların sporda tutkunluk düzeylerinde, zihinsel dayanıklılık düzeylerinin etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra katılımcıların yaş değişkenine göre spor bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerinin zihinsel dayanıklılık ve sporda tutkunluk düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, katılımcıların spora ayırdıkları zaman arttıkça güven kontrol ve devamlılık düzeylerinin arttığı, dolayısı ile de zihinsel dayanıklılık düzeylerinin arttığı söylenebilmektedir. Haftada 1-2 gün spor yapan katılımcıların diğer katılımcılara göre daha uyumlu oldukları, her gün spor yapanların ise spora daha az vakit ayıranlara oranla daha takıntılı olmaya eğilimli oldukları söylenebilmektedir.Keywords

Spor, tutkunluk, zihinsel dayanıklılıkAbstract

As sports competition intensifies, the importance of athletes being mentally prepared becomes increasingly prominent, alongside their physical readiness. Mental toughness is a key component that greatly characterises this notion of preparedness. The purpose of this study was to investigate the correlation between the intensity of sports passion and the level of mental resilience among students studying in the faculty of sports sciences. The study was structured using the relational scanning model, and data collection was conducted through a survey comprising three sections. The initial section encompasses demographic data, the subsequent section encompasses the Sports Mental Toughness Inventory, and the final section encompasses the Sports Passion Scale. The data was disseminated to the participants through Google forms following the acquisition of ethical authorizations, and their voluntary participation in the research was duly considered. The research group comprises 310 students from Aydın Adnan Menderes University, consisting of 138 females and 172 males. The selection of participants was done using a convenient sampling method. Statistical analyses were conducted, including frequency and percentage calculations, reliability coefficient calculations, correlation analysis, hierarchical regression analysis, and Manova analysis. The research findings revealed a correlation between the confidence and continuity sub-dimensions of mental toughness in sports and the sub-dimensions of passion in sports. Additionally, there was a significant difference in the participants' gender, weekly sports frequency, and sports history variables. The research findings indicate that when students studying at the faculty of sports sciences have a strong and balanced passion for sports, their participation in sports aligns with their personal values and other aspects of their lives. Additionally, the participants' level of mental endurance influences their level of passion for sports. Furthermore, it can be asserted that there is no notable disparity in the levels of mental resilience and enthusiasm for sports among students enrolled in the faculty of sports sciences based on the participants' age. Moreover, as the duration of participants' engagement in sports activities increases, their levels of self-assurance, command, and consistency also rise, consequently leading to an enhancement in their mental endurance levels. Participants who engage in sports 1-2 days a week can be considered more adaptable compared to other participants. Conversely, individuals who engage in sports daily tend to exhibit a higher level of obsession compared to those who spend less time on sports.Keywords

Sports, passion, mental toughness