Takım Sporcusu Üniversite Öğrencilerinin Prososyal ve Antisosyal Davranışlarının İncelenmesi
(Analyzing the Prosocial and Antisocial Behaviors of Varsity Team Athletes )

Author : Sema GEREK  , Hikmet TURKAY  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2023
Number : 10-3
Page : 335-344
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.354
    


Summary

Bu çalışmadaki temel amaç, takım sporcusu üniversite öğrencilerinin çeşitli değişkenler açısından prososyal ve antisosyal davranışlarını inceleyerek aradaki davranışsal farkların ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2022-2023 eğitim/öğretim yılında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde öğrenim gören ve takım sporlarıyla uğraşan öğrenciler oluşturmaktadır. Takım sporcusu öğrencilerin davranışlarını incelemek amacıyla, Kavussanu ve Boardley (2009) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Balçıkanlı (2013) tarafından yapılan Sporda Prososyal ve Antisosyal Davranış Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde, ölçümlerin normal dağılıp dağılmadığına Kolmogorov-Smirnov (n>50) ve Skewness-Kurtosis testleri ile bakılmış ve ölçümler normal dağıldığından dolayı Parametrik testler uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre takım sporcusu üniversite öğrencilerinin; yaş, cinsiyet, spor bilimleri alanı dışında bölüm okuma ve kardeş sayısı durumlarına göre, prososyal ve antisosyal davranış sergileme durumlarında anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir. Sonuç olarak bu bulguların, üniversite öğrencilerinin takım sporları içerisinde daha fazla prososyal davranış sergilediğini öngörerek mevcut literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords

Takım sporları, prososyal davranış, antisosyal davranışAbstract

This study's primary objective is to identify behavioural differences among varsity team athletes through an analysis of their prosocial and antisocial conduct in relation to a variety of variables. A scanning model, which is classified as a quantitative research method, was utilised in the study. The research study group comprises students enrolled at Osmaniye Korkut Ata University who are actively engaged in team sports during the academic year 2022-2023. The Prosocial and Antisocial Behaviour Scale in Sports, which was adapted from Turkish by Balcıkanlı (2013) and developed by Kavussanu and Boardley (2009), was utilised to assess the conduct of team athlete students. Kolmogorov-Smirnov (n>50) and Skewness-Kurtosis tests were utilised in the analysis of the research data to determine whether or not the measurements followed a normal distribution; since the measurements did follow a normal distribution, parametric tests were applied. According to the research findings, there are significant differences in prosocial and antisocial behaviour among university students who participate in team sports. These variations are contingent upon factors such as age, gender, academic discipline apart from sports sciences, and the number of siblings. By proposing that university students demonstrate greater prosocial behaviour in team sports, it is anticipated that these results will make a scholarly contribution to the current body of knowledge.Keywords

Team sports, prosocial behavior, antisocial behavior