Ders Dışı Sportif Etkinlere Tutum ile Okula Bağlanma Arasındaki İlişkide Sınav Kaygısının Düzenleyici Rolü
(The Moderation Role of Test Anxiety in the Relationship Between Attitudes Towards Extracurricular Sports Activities and School Attachment )

Author : Fatih ATEŞ  , Sinan UĞRAŞ  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2023
Number : 10-3
Page : 277-295
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.349
    


Summary

Lise öğrencilerinin ders dışı sportif etkinliklere tutumu, okula bağlanma düzeyleri ve sınav kaygıları arasındaki ilişkiyi inceleyen bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden korelasyonel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmaya 168’i kız, 313’ü erkek öğrenci olmak üzere toplamda 481 kişi katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Çocuk ve Ergenler için Okula Bağlanma Ölçeği”, “Ders Dışı Sportif Etkinliklere Yönelik Öğrenci Tutum Ölçeği” ve “Westside Sınav Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Okula bağlanma, ders dışı sportif etkinliklere tutum ve sınav kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi için pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Daha sonra lise öğrencilerinin ders dışı sportif etkinliklere tutum düzeylerinin okula bağlanma üzerindeki yordayıcılığının incelenmesi için basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Ölçek güvenilirliği için Cronbach alpha ve McDonald’s değerlerine bakılmıştır. Çoklu regresyon analizi sonuçları incelendiğinde ders dışı sportif etkinliklere tutumun alt boyutlar olan bilişsel tutum, duyuşsa tutum ve davranışsal tutumun okula bağlanmayı (R:= 0.465, R2=0.216,  F(43.9) anlamlı bir şekilde yordadığı tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre lisede öğrenim gören öğrencilerin des dışı sportif etkinliklere tutum düzeylerinin okula bağlanma düzeylerini %22 oranında yordadığı tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre ders dışı sportif etkinliklere karşı tutum ile okula bağlanması ilişkide sınav kaygısının olumsuz bir düzenleyici rolü olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Ders dışı sportif etkinlikler, okula bağlanma, sınav kaygısıAbstract

In this study, it is aimed to examine the prediction level of extracurricular sportive activities on school attachment. Whether exam anxiety has a moderation role in the relationship between these two variables is examined as the second research question of the study. In this study, which examines the relationship between high school students' attitudes towards extracurricular sports activities, school attachment levels and exam anxiety, correlational research design was used among quantitative research methods.  A total of 481 students, 168 (35%) female and 313 (65%) male students, studying in high schools affiliated to Çanakkale National Education Directorate participated in the study. "School Attachment Scale for Children and Adolescents", "Student Attitude Scale towards Extracurricular Sports Activities" and "Westside Test Anxiety Scale" were used as data collection tools in the study. In the analysis of the data, Pearson correlation analysis was performed to examine the relationship between school attachment, attitude towards extracurricular sports activities and test anxiety. Then, simple linear regression analysis was performed to examine the predictive power of high school students' attitudes towards extracurricular sportive activities on school attachment. In order to determine the moderating role of test anxiety in the relationship between extracurricular sports activities and school attachment, the moderation analysis was performed in the jamovi medmod moderation section. Cronbach alpha and McDonald's values were analyzed for scale reliability. When the results of the multiple regression analysis were examined, it was determined that cognitive attitude, affective attitude and behavioral attitude, which are the sub-dimensions of attitude towards extracurricular sportive activities, significantly predicted school attachment (R:= 0.465, R2=0.216, F(43.9). According to the results of the analysis, it was determined that high school students' attitudes towards extracurricular sportive activities predicted their level of school attachment by 22%. According to the research findings, it was determined that exam anxiety had a negative moderation role in the relationship between attitude towards extracurricular sports activities and school attachment.Keywords

Extracurricular sporting activities, school attachment, exam anxiety