Development of Sporting Capital Measurement
(Sportif Sermaye Ölçeği Geliştirilmesi )

Author : Soner SİVRİ  , Oğuz ÖZBEK  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2023
Number : 10-3
Page : 265-276
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.347
    


Summary

Sportif sermaye literatüre oldukça yeni girmiş bir kavramdır. Sosyal, psikolojik ve fizyolojik etkenler spora katılımı belirleyen faktörlerdir. Bu üç farklı alanın bir araya gelmesi bireyin sportif sermayesini meydana getirir. Sportif sermaye kişinin spor yapmasını motive eden, başlanılan sporu devam ettirmesini destekleyen ve güdüleyen fizyolojik, sosyal ve psikolojik özellikler ve beceriler birikimidir. Bu çalışmanın amacı bireylerin sportif sermaye düzeylerini belirlemek için bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçek boyutları sportif sermaye teorisine göre yapılandırılmıştır. Sportif sermaye teorisi fizyolojik, psikolojik ve sosyal alan olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Çalışmada nicel araştırma yöntemi uygulanmıştır. İlgili literatür incelenerek sportif sermaye düzeyini ölçmeye yönelik soru havuzu oluşturulmuştur. Geçerliği ölçmek için madde toplam korelasyon değerlerine bakılıp doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Güvenirlik için ise Cronbach’s Alpha katsayısı hesaplanmıştır. 162 kadın ve 172 erkek üniversite öğrencisi olmak üzere 334 kişi çalışma grubunu oluşturmuştur. DFA sonuçlarına göre; NFI= ,97; RMSEA= ,08; NNFI= ,97; CFI= ,98; GFI= ,90; AGFI= ,85 olarak tespit edilmiştir. DFA analizi sonuçlarına göre, uyum indekslerinin kabul edilebilir seviyede olduğu söylenebilir. Ölçek genelinde Cronbach’s Alpha değerinin 0,92 olduğu, alt boyutlarda ise 0,70 ile 0,88 arasında değiştiği görülmüştür. Bu sonuçlar ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak bireylerin sportif sermaye düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilen ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.Keywords

Fizyolojik alan, psikolojik alan, sosyal alan, sportif sermayeAbstract

Sportif sermaye literatüre oldukça yeni girmiş bir kavramdır. Sosyal, psikolojik ve fizyolojik etkenler spora katılımı belirleyen faktörlerdir. Bu üç farklı alanın bir araya gelmesi bireyin sportif sermayesini meydana getirir. Sportif sermaye kişinin spor yapmasını motive eden, başlanılan sporu devam ettirmesini destekleyen ve güdüleyen fizyolojik, sosyal ve psikolojik özellikler ve beceriler birikimidir. Bu çalışmanın amacı bireylerin sportif sermaye düzeylerini belirlemek için bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçek boyutları sportif sermaye teorisine göre yapılandırılmıştır. Sportif sermaye teorisi fizyolojik, psikolojik ve sosyal alan olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Çalışmada nicel araştırma yöntemi uygulanmıştır. İlgili literatür incelenerek sportif sermaye düzeyini ölçmeye yönelik soru havuzu oluşturulmuştur. Geçerliği ölçmek için madde toplam korelasyon değerlerine bakılıp doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Güvenirlik için ise Cronbach’s Alpha katsayısı hesaplanmıştır. 162 kadın ve 172 erkek üniversite öğrencisi olmak üzere 334 kişi çalışma grubunu oluşturmuştur. DFA sonuçlarına göre; NFI= ,97; RMSEA= ,08; NNFI= ,97; CFI= ,98; GFI= ,90; AGFI= ,85 olarak tespit edilmiştir. DFA analizi sonuçlarına göre, uyum indekslerinin kabul edilebilir seviyede olduğu söylenebilir. Ölçek genelinde Cronbach’s Alpha değerinin 0,92 olduğu, alt boyutlarda ise 0,70 ile 0,88 arasında değiştiği görülmüştür. Bu sonuçlar ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak bireylerin sportif sermaye düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilen ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilirKeywords

Fizyolojik alan, psikolojik alan, sosyal alan, sportif sermaye