Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Proaktif Kişilikleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(An Examination of the Correlation Between Proactive Personalities and Problem-Solving Abilities Among Sport Sciences Faculty Students )

Author : ERKAN ÇİMEN  , Mutlu AKBULUT  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2023
Number : 10-3
Page : 166-177
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.337
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, Spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin proaktif kişilikleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Araştırmaya Süleyman Demirel Üniversitesi Spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören 96 kadın ve 127 erkek olmak üzere toplam 223 öğrenci katılmıştır. Demografik sorular için araştırmacı tarafından oluşturulmuş kişisel bilgi formu; proaktif kişilik incelemesi için Bateman ve Crant (1993) tarafından geliştirilen ve Claes ve ark. (2005) tarafından revize edilerek 10 maddeye indirilen Kısaltılmış Proaktif Kişilik Ölçeği (PKÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması Akın ve ark. (2011) tarafından yapılmış ve güncellenmiştir. Veri analizinde öncelikle veri varyansı ve homojenliği test edilmiş, heterojen bulunan verilere Spearman korelasyon analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak, araştırmaya katılan öğrencilerin proaktif kişilikleri ile problem çözme becerileri arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki gözlenmiştir.Keywords

Proaktif kişilik, problem çözme becerisi, spor bilimleriAbstract

The aim of this study is to reveal the relationships between the proactive personalities and problem-solving abilities of Sports faculty students. A total of 223 students, 96 women and 127 men, studying at Süleyman Demirel University Faculty of Sports Sciences, participated in the research. To collect data in addition to the personal information form created by the researchers for demographic items; The Shortened Proactive Personality Scale (PCS), developed by Bateman and Crant (1993) and revised and reduced to 10 items by Claes et al.  (2005) was used. The scale was adapted to Turkish by Akın et al. (2011). In the data analyzes, first data variance and homogeneity were tested, and Spearman correlation analysis was applied to heterogeneous data. As a result, a moderate positive relationship was observed between the proactive personalities and problem-solving skills of the participants.Keywords

Proactive personality, problem solving ability, sport science