Park ve Rekreasyon Alanı Kullanıcılarının Fiziksel Aktiviteye Katılımını Ve Mekân Seçimini Engelleyen Unsurların Belirlenmesi: Düzce Örneği
(Identification of Factors that Prevent Park and Recreation Area Users from Participating in Physical Activity and Choosing a Place: The Example of Düzce )

Author : Filiz SÜLEYMANOĞLU  , Levent ATALI  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2023
Number : 10-2
Page : 94-111
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.335
    


Summary

Bu araştırmanın amacı Düzce ilindeki park ve rekreasyon alanı kullanıcılarının fiziksel aktiviteye katılmalarında engel teşkil eden durumların tespit edilmesi ve mekân seçimlerini engelleyen unsurların belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini Düzce ilinde bulunan 15 yaş üstü park ve rekreasyon alanı ziyaretçileri oluştururken; örneklem grubunu kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen 290 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Gümüş ve ark. (2015) tarafından geliştirilen “Fiziksel aktivite mekân değerlendirme ölçeği (FAMDÖ) kullanılmıştır. Ölçek 2 alt boyut ve 33 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin birinci alt boyutu Fiziksel aktivite mekânı seçimini etkileyen unsurlar, ikinci alt boyutu ise Fiziksel aktiviteye katılım sıklığını engelleyen unsurlardır. Bilgisayar ortamında oluşturulan ölçek Google formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak katılımcılara iletilmiştir. Verilerin güvenilir olduğu tespit edildikten sonra verilere uygulanacak analizlerin belirlenmesi amacıyla normallik analizi gerçekleştirilmiştir. Güvenilirlik ve normallik analizi sonuçlarından hareketle öncelikle tanımlayıcı istatistiklere yönelik analizler gerçekleştirilmiştir. Değişkenler arasındaki farklılığa bakmak amacıyla Bağımsız Örneklem T testi ile ANOVA analizleri kullanılmıştır. Sonuç olarak araştırmaya katılan katılımcıların bu alanlara gelmelerindeki öncelikleri incelendiğinde ilk 3 tercihi sırasıyla “vakit geçirme”, “oturma/dinlenme” ve “psikolojik rahatlama” amaçlı olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına bakıldığında her iki alt boyutta da ilkokul mezunları ile lise, lisans ve lisansüstü mezunları arasında farklılık gözlendiği görülmektedir. Ayrıca bekâr bireylerin evli bireylere oranla bu alanları daha çok tercih ettiği tespit edilmiştir. Araştırmanın bir diğer sonucunda kronik rahatsızlığa sahip olan bireylerin kronik rahatsızlığı olmayan bireylere oranla bu alanları daha az tercih ettiği ortaya çıkmıştır.Keywords

Rekreasyon, fiziksel aktivite, park, şehir, sporAbstract

The purpose of this study was to identify the factors that prevent park and recreation area users in Düzce from engaging in physical activity and the factors that inhibit their choice of location. While the population of this study consisted of park and recreation area visitors over the age of 15 in Düzce, the sample group consisted of 290 individuals selected using the method of convenience sampling. To collect data "Physical activity space rating scale (FAMDO)" (Gümüş et al., 2015) was used. The scale has two subdimensions and thirty-three items. The first sub-dimension of the scale is comprised of factors that influence the selection of a physical activity venue, and the second sub-dimension is comprised of factors that inhibit the frequency of physical activity participation. The scale, which was preperad in a computer environment, was distributed online via Google forms to the participants. After determining that the data were reliable, a normality analysis was performed to determine which analyses would be applied to the data. On the basis of the results of analyses of reliability and normality, descriptive statistics were conducted first. Using the Independent Sample T test and ANOVA, the differences between the variables were examined. Consequently, when the participants' preferences for visiting these areas were examined, "spending time," "sitting / resting," and "psychological relaxation" ranked first, second, and third, respectively. Examining the results of the analysis reveals that there is a difference between high school, undergraduate, and graduate graduates and primary school graduates on both subdimensions. Furthermore, it has been determined that single people prefer these areas more than married people. According to the findings of the study, individuals with chronic diseases prefer these areas less than those without chronic diseases.Keywords

Recreation, phsical activity, park, city, spor